ОРНАМЕНТАЛЬНІ МОТИВИ КИТАЙСЬКОГО ШОВКУ І ЙОГО ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВІЗЕРУНКІВ

Наталія Володимирівна Отрох

Анотація


У статті розглядається взаємовплив орнаментальних мотивів китайського та європейського, у тому числі й українського, шовку в період XVIІI – на поч. ХХ ст. Охарактеризовано явище шинуазрі, простежено його прояви у виробництві європейського шовку означеного періоду. Дослідження проведено на матеріалах музейних колекцій Китайської народної республіки.

Ключові слова: шовк, Шовковий шлях, орнамент,шинуазрі, гаптування, вибійка.

В статье рассматривается взаимное влияние орнаментальных мотивов китайского и европейского, в том числе и украинского, шелка в период XVIІI – нач. ХХ в. Охарактеризовано явление шинуазри, прослежено его проявления на производство европейского шелка указаного периода. Исследование проведено на материалах музейных коллекций Китайской народной республики.

Ключевые слова: шелк, Шелковый путь, орнамент, шинуазри, золотное шитьё, набойка.

In the article the mutual ornamental motifs of Chinese and European, including Ukrainian silk during the XVIII–XX centuries. The characteristic phenomenon of chinoiserie, traced its manifestations in the production of European silk definite period. The study was conducted on materials of museum collections People's Republic of China.

Key words: silk, Silk Road, ornament, shynuazeri, sewing, printing.


Повний текст:

PDF

Посилання


Васильев А. Европейская мода. Три века / А. Васильев. – Москва : Слово/Slovo, 2006. – 439 с.

Заколябіна Ю. Шинуазрі та японізм в європейському костюмі ХVІІІ–XX ст.: художньо-стилістичні і конструктивні особливості [Електронний ресурс] / Ю. Заколябіна // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – 2012. – Вип. 4. – С. 267–269. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ apmpmn_2012_4_65.pdf. – Дата доступу: 14.10.2015 р.

Максимова М. С. Искусство шинуазри в контексте европейской художественной практики XVIII столетия [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. искус.: 17.00.04 / М. С. Максимова. – Санкт- Петербург, 2009. – 10 с. – Режим доступа: http://cheloveknauka.com/iskusstvo–shinuazri– v–kontekste–evropeyskoy–hudozhestvennoy–praktiki–XVIII–stoletiya#ixzz3oG3cSMcW.– Дата доступа: 14.10.2015 р.

Матеріали Китайського національного музею шовку в м. Ханчжоу.

Матеріали Музею шовку при Шовковій фабриці м. Пекін.

Матеріали Пекінського інституту фешн-технологій. Музей етнічного костюма.

Митрофанова Н. Ю. Становление искусства шелкоткачества в России в XVIII веке в контексте европейской культуры [Електронний ресурс] : дис. ... канд. искус.: 17.00.04 / Н. Ю. Митрофанова – Санкт-Петербург, 2003. – 197 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/ stanovlenie-iskusstva-shelkotkachestva-v-rossii-v-xviii-veke-v-kontekste-evropeiskoi-kultury. – Дата доступу: 14.10.2015 р.

Модзалевський В. Основні риси українського мистецтва / В. Модзалевський. – Чернігів : Друкарня Г. М. Веселої, 1918. – 52 с.

Пахомова А. В. Арабески и стиль «шинуазри» в текстиле Франции XVIII века [Электронный ресурс] / А. В. Пахомова. – Режим доступа: http://www.muzcentrum.ru/news/2011/10/9544–chast–12– arabeski–i–stil–shinuazri–v–tekstile–frantsii–XVIII–veka. – Дата доступа: 14.10.2015 р.

Степанян Н.Мотив граната в раннесредневековом изобразительном искусстве Армении [Электронный ресурс] / Н. Степанян. – С. 210–229. – Режим доступа: hpj.asj- oa.am/2538/1/2008-2(210).pdf. – Дата доступа: 14.10.2015 р.

Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва України (далі ЦДАМЛМУ). Ф. 1164.Новицька Марія Олексіївна – український етнограф і мистецтвознавець. 1906–1916, 1917–1970 рр., оп. 1, спр. 11. Елементи рослинного орнаменту на гаптованих речах 1640–1743 рр. Калька, чорнило, туш. 1920-ті рр. На 37 арк.

ЦДАМЛМУ. Ф. 1164. Новицька Марія Олексіївна – український етнограф і мистецтвознавець. 1906–1916, 1917–1970 рр., оп. 1, спр. 20. Замальовки елементів рослинного орнаменту у вишивці, гаптуванні XVIІI–ХІХ ст. Індії, Китаю, Персії, Туреччини. 25 док., на 26 арк.

ЦДАМЛМУ. Ф. 1164. Новицька Марія Олексіївна – український етнограф і мистецтвознавець. 1906–1916, 1917–1970 рр., оп. 1, спр. 146. Гаптування. Стаття до УРЕ. 1959 р. На 3 арк.

Школьна О. Шовк у побуті українців ХVІІ–ХІХ століть і питання його музейного експонування / О. Школьна // Питання історії, науки і техніки. – 2014.– №3. – С. 61–73.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.