ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЦАРСЬКОЇ ЦЕНЗУРИ В БІБЛІОТЕЧНУ СПРАВУ

Олена Олександрівна Каракоз

Анотація


У статті досліджено основні засоби запровадження царської цензури в бібліотечну справу України. Виявлено вплив світської цензури на формування мережі публічних бібліотек, йдеться про вилучення україномовної літератури з фондів публічних бібліотек. Проаналізовано принципи роботи централізованої системи цензурних органів, які регламентували напрями діяльності публічних бібліотек, зокрема акцентовано увагу на створенні міністерських каталогів, згідно з якими відбувалася чистка книжкових фондів. Розкрито сутність бібліотечної цензурної політики російського уряду, що була спрямована на знищення публічних бібліотек України як важливих осередків української духовності.

Ключові слова: цензура, царська цензура, світська цензура, бібліотеки, публічні бібліотеки, бібліотечна справа, «чистка»фонду, міністерські каталоги.

В статье исследованы основные средства введения царской цензуры в библиотечном деле Украины. Выявлено влияние советской цензуры на формирование сети публичных библиотек, говорится об изъятии украиноязычной литературы из фондов публичных библиотек. Проанализированы принципы работы централизованной системы цензурных органов, регламентирующих направления деятельности публичных библиотек, в частности акцентировано внимание на создании министерских каталогов, согласно которым происходила чистка книжных фондов. Раскрыта сущность библиотечной цензурной политики российского правительства, которая была направлена на уничтожение публичных библиотек Украины как важных центров украинской духовности.

Ключевые слова: цензура, царская цензура, светская цензура, библиотеки, публичные библиотеки, библиотечное дело, «чистка» фонда, министерские каталоги.

In the article the basic means of the introduction of the tsarist censorship in libraries of Ukraine. The influence of the Soviet censorship on the formation of a network of public libraries, said the seizure of Ukrainian-language literature from funds of public libraries. Analyzed the principles of a centralized system of censorship governing activities of public libraries, in particular, attention is focused on the creation of ministerial catalogs, which are cleaned according to the book funds. The essence of the library censorship policy of the Russian government, which was aimed at the destruction of public libraries in Ukraine as an important center of Ukrainian spirituality.

Key words: censorship, tsaristcensorship, secularcensorship, libraries, publiclibraries, libraryscience, «cleansing»ofthefund, ministerialdirectories.


Повний текст:

PDF

Посилання


Жирков Г. В. История цензуры в России ХІХ–ХХ вв. / Жирков Г. В. – Москва : Аспект – Пресс, 2001. – 368 с.

История печати: антология. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 419 с.

Кагамлик С. Г. З історії формування бібліотеки Києво-Печерської Лаври (на матеріалі книжкових фондів) / Кагамлик С. Г. //Бібліотеки у розвитку історичної науки. – Київ, 1994. – С. 59 – 62.

Каракоз О. Цензура в публічних бібліотеках України 1917–1939 рр. : монографія. – Київ : Видавництво Ліра. – Київ, 2015. – 180 с.

Міяковський В. Ювілей цензурного акту 1876 року / В. Міяковський // Бібліологічні вісті. – 1926. – № 3. – С. 62–73.

Полтава Л. До історії російщення України від 1720 року/ Л. Полтава // Російщення України: наук.-попул. зб. / гол. ред. Л. Полтава – Репр. вид.– Київ : Вид. укр. нац.. конгр. ком. Америки Ради оборони і допомоги України. – 1992.– С. 7–57.

Романенчук Б. Переслідування і російщення української мови, літератури і науки / Романенчук Б. // Російщення України: наук.-попул. зб. / гол. ред. Л. Полтава– Репр. вид. – Київ : Вид. укр. нац. конгр. ком. Америки Ради оборони і допомоги України.– 1992.– С. 60–72.

Спецфонд Книжкової палати України (1917–1921 рр.) // Науково-допоміжний бібліографічний покажчик ім. О. І. Федотова та ін. ; Кн. палата України – Київ, 2003. –359 с.

Скарбей В. Г. «Українське питання» в Російській імперії (кінець ХІХ – поч. ХХ ст. : кол. наук. монографія / Скарбей В. Г. ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 1998 . – 245 с.

Тимошик М. С. Історія видавничої справи / Тимошик М. С. : підручник. – Київ : Наша культура, 2003. – 496 с.

Федотова О. До характеристики нового ретроспективного науково- допоміжного бібліографічного покажчика «Спецфонд Книжкової палати України (1917– 1921 рр.)» додатковий випуск» / О.Федотова // Вісник Книжкової палати України. – 2002. – №8. – С.4.

Федотова О. О. Політична цензура друкованих видань в УСРР–УРСР(1917– 1990 рр.) : монографія / О. О. Федотова. – Київ : Парламентське вид-во – Київ,2009. – 352 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.