СУЧАСНА КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ЮНЕСКО У КИЄВІ

Світлана Юріївна Зорінець

Анотація


У статті досліджуються аспекти сучасної культурної політики України, формування нормативно-правових основ щодо держави-учасниці в частині збереження нерухомих пам’яток культури зі Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ключові слова: ЮНЕСКО, культурна політика, Список всесвітньої спадщини.

В статье исследуются аспекты современной культурной политики Украины, формирования нормативно-правовых основ по культурной политики государства- участника в части сохранения недвижимых памятников культуры из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ключевые слова: ЮНЕСКО, культурная политика, Список всемирного наследия.

The article explores aspects of contemporary cultural policy in Ukraine, formation of legal and regulatory framework for the cultural policy of the State party with regard to the conservation of immovable cultural monuments of the World Heritage List of UNESCO.

Key words: UNESCO, cultural policy, the World Heritage List.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Андерсон Б. – Київ, 2001. – 272 с.

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / Бек У. – Москва : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.

Європейський простів: портал про європейського громадянського суспільства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eu.prostir.ua/. – Назва з екрана.

Кондратюк А. С. Культурна політика і проблеми підготовки спеціалістів культури / Кондратюк А. С. // Питання культурології: зб. наук. ст. / Київ. держ. ін.-т культури. – Київ, 1995. – Вип. 14. – С. 3–9.

Культурна політика України – оцінка міжнародних експертів / Рада культурної співпраці. – 2007. – Берез. – С. 21.

Міністерство культури України [Електронний ресурс] : [сайт]. – Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/control/ uk. – Назва з екрана.

Національний Києво-Печерський культурно-історичний заповідник [Електронний ресурс] : [сайт]. – Режим доступу : http://www.kplavra.kiev.ua/5020.html . – Назва з екрана.

Скрипчук Г. В. Правове регулювання сфери культури України : на матеріалах 90-х років ХХ ст. [Електронний ресурс] / Скрипчук Г. В. – Режим доступу до вид.: http://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-sfery-kultury-ukrainy-namaterialah- 90-h-godov-hh-v. – Назва з екрана.

Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн. 2. Правова охорона культурних цінностей. – Київ : Юрінком Інтер, 1997.

Unite4heritage [Електронний ресурс] : [сайт]. – Режим доступу: http:// unite4heritage.org/index.php. – Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.