ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО РЕЖИСЕРА КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ В. Г. ГОРПЕНКА

Олександр Вікторович Безручко

Анотація


Мета статті. Дослідити та проаналізувати творчу діяльність в аудіовізуальному мистецтві й виробництві українського режисера кіно і телебачення, актора, педагога екранних мистецтв, доктора мистецтвознавства, професора, дійсного члена (академіка) Академії вищої школи Володимира Григоровича Горпенка. Методологія дослідження полягає у застосуванні методів персонології, теорії особистості й історико-біографічного методу. Зазначені методологічні підходи дозволяють зібрати й дослідити невідомі та маловідомі факти із життя і творчої діяльності режисера кіно і телебачення, актора В. Горпенка. Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що поставлені наукові завдання виконані: досліджено життєвий і творчий шлях українського режисера кіно і телебачення В. Г. Горпенка; описано його прихід у кінематогра,; проаналізовано причини відмови В. Г. Горпенка від зйомок кінострічки «Ніна» з О. Ф. Швачком; описано ситуацію, що склалася під час роботи над фільмом за однойменною науково-фантастичною повістю братів Стругацьких «Важко бути Богом»; згадано про режисерську роботу В. Г. Горпенка на українському телебаченні. Тим не менш, перспективи наукових досліджень залишаються великими, оскільки В. Г. Горпенко продовжує активно працювати в аудіовізуальному мистецтві й виробництві та педагогіці екранних мистецтв України. Значення цього дослідження для мистецтвознавства полягає у віднайденні та введені в науковий обіг здобутий автором новий цінний фактаж про творчу діяльність в аудіовізуальному мистецтві і виробництві українського режисера кіно і телебачення, актора, педагога екранних мистецтв, доктора мистецтвознавства, професора, дійсного члена (академіка) Академії вищої школи Володимира Григоровича Горпенка.


Ключові слова


Володимир Горпенко; кінематограф; телебачення; творча діяльність; педагогіка екранних мистецтв; Київська кіностудія художніх фільмів

Повний текст:

PDF

Посилання


Безручко О. Шлях у педагогіку екранних мистецтв Володимира Горпенка / О. В. Безручко // Мистецтвознавство України: зб. наук. пр. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 140–145.

Горпенко В. Г. Спогади про В. І. Івченка на вечері пам’яті, листопад 2002 р. / В. Г. Горпенко // Приватний архів автора.

Горпенко В. Г. Уроки, здобуті в дорозі. До 70-річчя від дня народження В. І. Івченка / В. Г. Горпенко // Культура і життя. – 1982. – № 46. – С. 5.

Журавель І. Інтерв’ю з ректором Інституту екранних мистецтв ім. І. Миколайчука В. Г. Горпенком / І. Журавель // Помічник абітурієнта. – 2008. – № 9. – С. 28–29.

Зубавіна І. Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті / І. Б. Зубавіна. – Київ : Фенікс, 2007. – 296 с.

Слободян В. Р. Кіноактор і сучасність / В. Р. Слободян. – Київ : Мистецтво, 1987. – 283 с.

Тримбач С. В. Горпенко Володимир Григорович / С. В. Тримбач // Енциклопедія cучасної України. – Київ : Ін-т енциклопед. досліджень НАН України, 2008. – Т. 6. – С. 308.

References

Bezruchko, O. (2010). Volodymyr Horpenko’s way to pedagogy of screen arts. Mystetstvoznavstvo Ukrainy [Art History of Ukraine: collection of scientific works], issue 11, pp. 140–145.

Horpenko, V.H. (2002). Memories of V.I. Іvchenko at the commemoration meeting. Private archive of the author.

Horpenko, V.H. (1982). Lessons obtained on the road. To the 70th anniversary of V.I. Ivchenko. Kultura i zhyttia [Culture and life], no. 46, p. 5.

Zhuravel, I. (2008). Interview with Rector of Institute of Screen Arts named after I. Mykolaichuk, V.H. Horpenko. Pomichnyk abituriienta [University entrant’s guide], no. 9, pp. 28–29.

Zubavina, I.B. (2007). Cinematography of independent Ukraine: tendencies, films, figures. Kyiv: Feniks.

Slobodian, V.S. (1987). Movie actor and modernity. Kyiv: Art.

Trumbach, S.V. (2008). Horpenko Volodymyr Hryhorovych. Entsyklopediia cuchasnoi Ukrainy [Encyclopaedia of Modern Ukraine], vol. 6, p. 308.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.