ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ТАНЦЮВАЛЬНІ ШОУ (ШОУ-ПРОГРАМИ) В ІНДУСТРІЇ РОЗВАГ

Олександра Вікторівна Наконечна

Анотація


У статті розглянуто проблематику розвитку театралізованих танцювальних шоу як відносно нове дослідницьке питання для вітчизняної мистецтвознавчої науки. Визначено специфічні особливості сучасного танцю й танцювального шоу. Проаналізовано роль науково-технічного прогресу у вдосконаленні виконання шоу. Виявлено співвідношення сучасного і традиційного (фольклорного) у театралізованих танцювальних шоу. Досліджено 5 обраних шоу-програм України, США, Росії, Ірландії й Туреччини.

Ключові слова: театралізовані танцювальні шоу, танець, шоу-програми, індустрія розваг, мистецтвознавство, стиль, фольклор, міфологія, балетмейстер, технічні засоби.

В статье рассмотрена проблематика развития театрализованных танцевальных шоу как относительно новый исследовательский вопрос для отечественной искусствоведческой науки. Определены специфические особенности современного танца и танцевального шоу. Проанализирована роль научно- технического прогресса в усовершенствовании исполнения шоу. Выявлено соотношение современного и традиционного (фольклорного) в театрализованных танцевальных шоу. Исследованы 5 избранных шоу-программ Украины, США, России, Ирландии и Турции.

Ключевые слова: театрализированные танцевальные шоу, танец, шоу- программы, индустрия развлечений, искусствоведение, стиль, фольклор, мифология, балетмейстер, технические средства.

In the article the problem of development of the theatricalized dancing shows is considered as relatively new research question for domestic study of art science. The specific features of modern dance and dancing show are certain. The role of scientific and technical progress is analyzed in the improvement of execution of show. Correlation is exposed modern and traditional (folk-lore) in the theatricalized dancing shows. 5 select shows-programs ofUkraine,USA, Russia, Ireland and Turkey are investigational.

Key words: theatricalized dancing shows, dance, shows-programs, industry of entertainments, study of art, style, folk-lore, mythology, ballet-master, hardware.


Повний текст:

PDF

Посилання


Духова А. Танцуем любовь / А. Духова : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eclectic-magazine.ru/alla-duxova-tancuem-lyubov.

Гарнис А. В бродвейском танцевальном шоу Burn the floor / А. Гарнис : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vancouverandus.com/?p=854.

Афанасьєва К. О. Захист інтелектуальної власності в шоу-бізнесі / К. О. Афанасьєва. – Київ : ВАІТЕ, 2009. – 256 с.

Балет Аллы Духовой «TODES». Спектакль «Танцуем любовь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ticketland.ru/teatry/teatr-ally-dukhovoy-todes/tancuem-lyubov.

Басич Ю. М. Сучасний танець та місце традиційної танцювальної символіки в українській хореографії / Ю. М. Басич // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2014. – Вип. 7. – С. 26–31.

Горбов А. Постановка видовищно-театралізованих заходів / А. Горбов; упоряд. О. Колонькова. – К. : Шкільний світ, 2010. – 127 с.

Данчук Л. І. Азбука режисури шоу- програм / Л. І. Данчук. – Житомир : Полісся, 2008. – 288 c.

Драматургія масових театралізованих заходів / Авт.-уклад. А. З. Житницький ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2004. – 128 с.

Житницький А. З. Драматургія масових театралізованих заходів / А. З. Житницький. – Харків : Тимченко А. М., 2005. – 128 с.

Кужельний О. П. Основи режисури театралізованих видовищ і свят / О. П. Кужельний; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 140 с.

Мельник М. М. Сучасний стан і тенденції розвитку театралізованого тематичного концерту / М. М. Мельник // Мистецтвознавчі записки. – 2012. – Вип. 21. – С. 95–101.

Москаленко К. В. Продюсерський договір в сфері музичного шоу-бізнесу: цивільно-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Москаленко Катерина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с.

Офіційний сайт Lord of the Dance [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.lordofthedance.com.

Поплавський М. М. Шоу-бізнес: теорія, історія, практика / М. М. Поплавський. – Київ : Видав. Центр КНУКіМ, 2001. – 560 с.

Сєрих Л. В. Формування естетичної культури молодших школярів у процесі театралізованої діяльності : монографія / Л. Сєрих ; Ін-т пробл. виховання АПН України, Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Суми : [СОІППО], 2010. – 199 с.

Скрипка А. О. Шоу-технології як форма соціальної комунікації : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Скрипка Анна Олегівна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2010. – 20 с.

Татаренко М. Г. Діяльність хореографа постановника в масових видовищних заходах / М. Г. Татаренко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2014. – Вип. 33. – С. 299–304.

Шоу «Огни Анатолии» и «Троя» в Турции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.hierapolis-info.ru/ogni-anatolii-i-troya.html.

9 декабря, балет «А6», спектакль «Сильнее страсти, больше, чем любовь…» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://glavred.info/news/2007/11/29/120023-10.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.