КРИТЕРІЇ ПОБУДОВИ МОРФОЛОГІЧНОЇ МАТРИЦІ У ПРОЦЕСІ ПОШУКУ ІННОВАЦІЙНИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РІШЕНЬ

Ірина Анатоліївна Гардабхадзе

Анотація


У статті викладено результати аналізу методів художнього проектування костюма на предмет відповідності вимогам сучасної індустрії моди. Показано, що тенденції фешн-ринку каталізують протиріччя між художньо-естетичними і утилітарними вимогами до сучасного одягу. На основі результатів аналізу обрано алгоритм прийняття дизайнерських рішень, що дозволяє шляхом модернізації встановити оптимальний баланс між суперечливими критеріями. У ролі потенційно перспективного алгоритму розглянуто тандем морфологічного аналізу- синтезу, модернізація якого спрямована на оптимізацію вибору комбінацій елементів творчого джерела з елементами-носіями тенденцій моди. Обґрунтовано логіку формування матриці морфологічного аналізу, надано рекомендації прийняття рішень відбору перспективних комбінацій. Показано, що застосування запропонованого алгоритму у складі узагальненої методики художнього проектування костюма сприяє знаходженню інноваційних дизайнерських рішень і підвищенню ефективності фешн-проектів.

Ключові слова: суперечливість критеріїв, морфологічна матриця, елементи- носії тенденцій моди, правила комбінування.

В статье изложены результаты анализа методов художественного проектирования костюма на предмет соответствия требованиям современной индустрии моды. Показано, что тенденции фешн-рынка катализируют противоречие между художественно-эстетическими и утилитарными требованиями к современной одежде. На основе результатов анализа выбран алгоритм принятия дизайнерских решений, который позволяет путем модернизации установить оптимальный баланс между противоречивыми критериями. В роли потенциально перспективного алгоритма рассмотрен тандем морфологического анализа-синтеза, модернизация которого направлена на оптимизацию выбора комбинаций элементов творческого источника с элементами- носителями тенденций моды. Обоснована логика формирования матрицы морфологического анализа, приведены рекомендации принятия решений по отбору перспективных комбинаций. Показано, что применение предложенного алгоритма в составе обобщенной методики художественного проектирования костюма содействует нахождению инновационных дизайнерских решений и повышению эффективности фешн-проектов.

Ключевые слова: противоречивость критериев, морфологическая матрица, элементы-носители тенденций моды, правила комбинирования.

The article is devoted the problem of improve the efficiency of generalized method of modern clothes fashion design, which is based on a synthesis of the creative source elements with carrier elements of fashion trends. The structure, content and stages of the algorithm of the generalized method of modern clothes design were characterized. Variants of the matrix structure organization and the rules of selection promising combinations «a source element – an element of modern suit prototype», which are the basis of creative synthesis of design solutions, were described. It is shown that the application of this algorithm in the composition of a generalized method can improve fashion project.

Key words: antagonism of criteria, morphological matrix, elements-carriers of fashion trends, rules of combining.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гардабхадзе І. А. Актуальні проблеми теорії і практики художнього проектування сучасного одягу / І. А. Гардабхадзе // Вісник ХДАДМ. – № 13, 2012. – С. 18–24.

Гардабхадзе І. А. Стратегия актуализации дизайнерского творчества в условиях конвергенции специализаций / І. А. Гардабхадзе // Збірник наукових праць «Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка». – № 27–28 (2014). – Луганськ : ЛГАКИ, 2014. – С.28–34.

Андросова Э. М. Основы художественного проектирования костюма : учеб. пособ. / Э. М. Андросова. – Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2005. – 176 с.

Бердник Т. О. Архитектоника костюма. Социокультурная динамика : дис. … канд. философ. наук : 24.00.01 / Т. О. Бердник. – Ростов-н/Д., 2004. – 147 c.

Бердник Т. О. Дизайн костюма / Т. О. Бердник, Т. П. Неклюдова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2000. – 448 с.

Бескоровайная Г. П. Научные основы проектирования гармоничной и композиционно-целостной одежды : дис. … д-ра техн. наук : 05.19.04 / Г. П. Бескоровайная. – Москва, 2004. – 416 c.

Гардабхадзе И. А. Исследование в методике анализа моделей аналогов при проектировании модной базовой формы системы «коллекция» / І. А. Гардабхадзе // Вісник КНУТД. – 2006. – № 4. – С. 99–105.

Гардабхадзе И. А. Повышение эффективности процессов создания современной одежды на основе принципов проектного управления / И. А. Гардабзадзе // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2011. – № 10. – С. 13–15.

Гардабхадзе І. А. Аналіз факторів підвищення ефективності процесів створення сучасного одягу / І. А. Гардабхадзе // Вісник КНУТД. – 2009. – № 6. – С. 119–123.

Гардабхадзе І. А. Комплексна оцінка ефективності процесу проектування одягу на основі багатокомпонентної моделі / І. А. Гардабхадзе // Вісник КНУКІМ. Серія «Мистецтвознавство». – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 33–43.

Гардабхадзе І. А. Особливості проектного управління процесами створення сучасного одягу / І. А. Гардабхадзе // Вісник ХДАДМ. – Харків, 2011. – Вип. 7. – С. 39–48.

Гардабхадзе І. А. Особливості системного підходу до проектування сучасного одягу на основі поетапного управління ефективністю процесів розробки / І. А. Гардабхадзе // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 25–42.

Гурдіна В. В. Сучасні методи проектування в дизайне одягу та їх особливості / В. В. Гурдіна // Віснік ХДАДМ. – 2009. – № 4. – С. 39–44.

Гусейнов Г. М. Композиция костюма: Учебник для ВУЗов / Г. М. Гусейнов, В. В. Ермиловна, Д. Ю. Ермиловна. – Москва : «Академия», 2004. – 432 с.

Коблякова Е. Б. Основы проектирования рациональных размеров и формы одежды / Е. Б. Коблякова. – Москва : Легкая и пищевая пром., 1984. – 208с.

Козлова Т. В. Основы теории проектирования костюма : учеб. для вузов по спец. «Худож. оформ. и моделирование изделий текстил. и лег. пром-сти» / Т. В. Козлова, Р. А. Степучев, Г. И. Петушкова и др. ; под ред. Т. В. Козловой. – Москва : Легпромбытиздат, 1988. – 350 с.

Козлова Т. В. Основы художественного проектирования изделий из кожи : учеб. для вузов по спец. «Худож. оформ. и моделирование изделий текстил. и лег. пром-сти» / Т. В. Козлова. – Москва : Легпромбытиздат, 1987. – 232 с.

Козлова Т. В. Стиль в костюме XX века : учеб. пособ. для ВУЗов / Т. В. Козлова, Е. В. Ильичева. – Москва: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2003. – 160 с.

Козлова Т. В. Художественное проектирование костюма / Т. В. Козлова. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 144 с.

Коробцева М. А. Проектирование одежды. Импрессивный подход / М. А. Коробцева. – Москва : «Гном и Д», 2001. – 160 с.

Косенко О. И. Анализ научных подходов к эволюции формы костюма [Электронный ресурс] / О. И. Косенко. – Режим доступа: http://www.icpua. com/ru/node/1249. – Дата доступа 10.02.2012. – Загл. с экрана.

Кузнецова И. А. Импрессивный подход на примере дизайна одежды [Электронный ресурс] / И. А. Кузнецова, Е. В. Бессарабова, С. Л. Тарнавская // Наукові нотатки. – 2008. – Вип. 22, т. 2. – С. 176–184. – http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nn/2002_2009/naunot15.htm.

Основы теории проектирования костюма : учеб. для вузов / под ред. Т. В. Козловой. – Москва : Легпромбытиздат, 1988. – 352 с.

Пармон Ф. М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары / Ф. М. Пармон. – Москва : Легпромбытиздат, 1997. – 318 с.

Петушкова Г. И. Проектирование костюма : учеб. для высш. учеб. заведений / Галина Ивановна Петушкова. – М. : Изд. центр «Академия», 2004. – 416 с.

Петушкова Г. И. Трансформативное формообразование в дизайне костюма / Г. И. Петушкова. – Москва : МГУДТ, 2010. – 201 с.

Самоненко О. С. Ассоциативно-образный метод проектирования костюма : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.06 – техническая эстетика и дизайн / О. С. Самоненко. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, 2012. – 23 с.

Тканко З. Моделювання костюма в Україні ХХ століття : навч. посіб. для студ. навч. закл. мистецтва і легкої пром-сті, художників, мистецтвознавців / З. Тканко, О. Коровицький. – Львів : «Брати Сиротинські і К», 2000. – 96 с.

Чупріна Н. В. Розробка художньо-технологічних принципів проектування колекції сучасного жіночого костюма на основі українського народного одягу : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. техн. наук : 05.19.04 / Н. В. Чупріна. – Київ : КНУТД, 2001. – 15 с.

Гардабхадзе І. А. Дизайн-проектування. Сучасний одяг: науковий підхід до вирішення проблем дизайну : навч. посіб. / І. А. Гардабхадзе. – Київ : Видавництво «Издательский дом Виниченко», 2013. – 276 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.