ЖІНКА У СИСТЕМІ «НОВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ОБРЯДОВОСТІ»

Олена Миколаївна Линюк

Анотація


У статті розглядаються гендерні аспекти соціалістичної обрядовості та вплив радянської ідеології на традиційні українські обряди. Зміна суспільного ладу у країні на початку минулого сторіччя, перетворення народних обрядів на соціалістичні, заміна основного змісту і форми призвели до мінімізації або заміни функціональної ролі жінки у родинній обрядовості, носієм і хранителькою яких вона була. Виявлено, що офіційним виконавцем головних обрядів нової соціалістичної обрядовості був представник спеціалізованої державної служби, що свідчить про тотальну секуляризацію, уніфікацію та одержавлення свят та обрядів.

Ключові слова: жінка, обряд, ідеологія, традиція, колективізація, релігія, інтернаціоналізація, уніфікація, атеїзм, функція, культпрацівник, секуляризація.

В статье рассматриваются гендерные аспекты социалистической обрядности и влияние советской идеологии на традиционные украинские обряды. Изменение общественного порядка в стране в начале прошлого века, преобразования народных обрядов на социалистические, замена основного содержания и формы привели к минимизации или замене функциональной роли женщины в семейной обрядности, носителем и хранительницей которых она была. Обнаружено, что официальным исполнителем главных обрядов новой социалистической обрядности выступает представитель специализированной государственной службы, что свидетельствует о тотальной секуляризации, унификации и огосударствления праздников и обрядов.

Ключевые слова: женщина, обряд, идеология, традиция, коллективизация, религия, интернационализация, унификация, атеизм, функция, культработник, секуляризация.

The article examines the gender aspects of socialist rituals and influence of Soviet ideology on traditional Ukrainian rites. Changing the social order in the country at the beginning of the last century, the transformation of the socialist folk rituals, replacing the main content and form, led to reduction or replacement of the functional role of women in the family rituals bearer and guardian where she was.Found that the main executor of the official ceremonies of the new socialist ritual the representatives of the specialized public service, indicating the total secularization and nationalization of ritualism

Key words: woman, ritual, ideology, tradition, collectivization, religion, internationalism, unification, atheism, function, kultpratsivnyk, secularization.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гаврилюк М. Обрядово-святкова спадщина східнослов’янських народів в умовах соціалізму / М. Гаврилюк, О. Курочкін // X Міжнародний з’їзд славістів, Софія, вересень 1988 р.: Історія, культура, фольклор та етнографія слов’янських народів: Доп. / АН УРСР. Редкол П. Сохань / відп. ред. та ін. – Київ : Наукова думка, 1988. – С. 211–227.

Дей О. Народне розвінчування релігійної облуди / О. Дей // Народ про релігію: Українська народна антирелігійна творчість / Упор. А. Іоаніді, А. Бондаренко; Вст. ст. О. Дея. – [2-е вид., доповнене]. – Київ : Політвидав України, 1984. – 254 с.

Лозко Г. Українське народознавство / Г. Лозко. – Київ : ЗодіакЕко, 1995. – 368 с.

Різник О. Обряди і свята / О. Різник, О. Гриценко // Нариси української популярної культури. – Київ : УЦКД, 1998. – С. 481– 502.

Сотворение праздника // Статьи, интервью, беседы за «круглым столом». – Донецк : Донбасс, 1988. – С. 72.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.