«КАТЕРИНА» Т. ШЕВЧЕНКА: ЗАКОДОВАНИЙ СМИСЛ КАРТИНИ

Марія Володимирівна Фока

Анотація


У статті досліджується закодований смисл картини «Катерина» Т. Шевченка шляхом вивчення, систематизації та узагальнення літературознавчого та мистецтвознавчого досвідів. Автор розкриває Т. Шевченка як художника, окреслює зв’язки між поемою «Катерина» та картиною «Катерина», аналізує композицію, колористику, символічні образи та інші ключові аспекти, що дають змогу декодувати внутрішній зміст полотна. Крізь призму осмислення живописної роботи «Катерина» акцентується унікальна риса митця – вміння приховати інформацію за візуальними образами, створити підтекст.

Ключові слова: Т. Шевченко, «Катерина», картина, підтекст.

В статье исследуется закодированный смысл картины «Катерина» Т. Шевченка путем изучения, систематизации и обобщения литературоведческого и искусствоведческого опытов. Автор раскрывает Т. Шевченка как художника, определяет связи между поэмой «Катерина» и картиной «Катерина», анализирует композицию, колористику, символические образы и другие ключевые аспекты, позволяющие декодировать внутреннее содержание полотна. Сквозь призму осмысления живописной работы «Катерина» акцентируется уникальная черта художника – умение скрыть информацию за визуальными образами, создать подтекст.

Ключевые слова: Т. Шевченко, «Катерина», картина, подтекст.

The encode meaning of the picture «Kateryna» by T. Shevchenko through research, systematization and generalization of the literary and art studies experience is under investigation in the paper. The author details T. Shevchenko as a painter, determines the ties between a poem «Kateryna» and a picture «Kateryna», analyzes composition, coloristics, symbolic images, and other key aspects that give a possibility to encode the inner meaning of the canvas. The artist’s unique feature – the art of hiding information in visual images, creating subtext – is emphasized in the light of the interpretation of the painting work «Kateryna».

Key words: T. Shevchenko, «Kateryna», picture, subtext.


Повний текст:

PDF

Посилання


Антонович Д. В. Шевченко-маляр / Д. В. Антонович ; вст. сл. С. А. Гальченка ; післям. Т. І. Андрущенко. – Київ : Україна, 2004. – 269 [3] с., [32] арк. іл.

Барабаш Ю. «Коли забуду тебе, Єрусалиме…»: Гоголь і Шевченко: порівняльно-типологічні студії / Ю. Барабаш. – Харків : Акта, 2001. – 375 с.

Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: Взаємодія літератури і мистецтва / Л. Генералюк. – Київ : Наукова думка, 2008. – 542 с. : іл.

Касиян В. Живописное наследие Т. Г. Шевченко / В. Касиян // Шевченко и мировая культура : К 150-летию со дня рождения. – Москва : Наука, 1964. – С. 96–112.

Новицький О. Шевченко як маляр / О. Новицький. – Львів, Москва : Типография Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К., 1914. – 83 с. : іл.

Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві / Володимир Овсійчук. – Київ : Дніпро, 2001. – 444,[3] с. : іл.

Селіванов І. До питання про композицію картини Т. Г. Шевченка «Катерина» / І. Селіванов // Образотворче мистецтво. – 1971. – № 2. – С. 18–19.

Сидоров А. А. Шевченко как живописец, мастер рисунка и гравюры / А. А. Сидоров // Тарас Шевченко. – Москва : АН СССР, 1962. – С. 92– 110.

Словник символів / [О. І. Потапенко, М. К. Дмитренко, Г. І. Потапенко та ін.]. – Київ :Народознавство, 1997. – 156 с.

Тарас Шевченко. Мистецька спадщина / перед. сл. Д. Стуса, Т. Чуйко ; наук. комент. та упоряд. Ю. Шиленко [та ін.]. – Київ : Мистецтво, 2013. – 351, [1] с. : іл.

Тарахан-Береза З. П. Шевченко – поет і художник / З. П. Тарахан- Береза. – Київ : Наукова думка, 1985. – 183, [4] с.

Шевченко Т. Кобзар / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1985. – 622 с. – (Серія «Вершини Світового Письменства», том 50).

Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. / Т. Шевченко ;Редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – Київ : Наукова думка, 2001– . – Т. 6 : Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю. – 2003. – 632 с. : портр.

Шероцкий К. Шевченко-художник / К. Шероцкий // Русский библиофил. – Санкт- Петербург – 1914. – Январь. – С. 40–41.

Яцюк В. М. Живопис – моя професія: Шевченкознавчі етюди / В. М. Яцюк. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 300 [4] с.: іл.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.