ДОЛЯ ПЕРШОТРАВНЯ В КАЛЕНДАРІ ОФІЦІЙНИХ СВЯТ УКРАЇНИ: СКАСУВАННЯ ЧИ РЕКУЛЬТИВАЦІЯ?

Наталія Іванівна Чернишевич

Анотація


Мета роботи. Дослідження пов’язане з пошуком нових підходів до трактування свята 1 травня як соціокультурного феномена. Обговорюючи доцільність вилучення Першотравня з календаря офіційних свят України, учасники актуальної дискусії не завжди адекватно, в історико-культурному контексті розглядають його світоглядні характеристики, функціональне призначення й культурно-смислову символіку. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного й історико-логічного методів з використанням елементів соціологічного й естетичного аналізу. Зазначений методологічний підхід дозволяє розширити формат дискусії, розглядати Першотравень не лише в контексті інституту радянських свят, а й в контексті традицій європейської та національної святковості, що знайшли свій яскравий вияв у духовній культурі українського міста. Наукова новизна роботи полягає в поглибленні уявлень про витоки й естетичну природу Першотравня. Висновки. Домінуючим у сьогоденній дискусії є погляд на Першотравень як на рудимент радянської святковості. Розгляд свята під іншим кутом зору – як рекреаційного, що має багатовікову історію, дозволяє осмислити Першотравень як соціокультурний феномен, відкрити нові аспекти його трактування в структурі календаря державних свят України.

Ключові слова


дискусія; Першотравень; свято; історія свята; святково-дозвіллєва культура; календар офіційних свят; радянська спадщина; рекультивація

Повний текст:

PDF

Посилання


В’ятрович запропонував скасувати вихідні 8 березня та 1 травня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.112.ua/golovni-novyni/instytut-natsionalnoi-pamiati-zaproponuvav-skasuvaty-vesniani-wkhidni-368000.html. – Назва з екрана.

За три роки популярність Дня міжнародної солідарності трудящих зменшилась з 10% до 6% [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.112.ua/mnenie/ukraintsi-rozliubyly-pershe-travnia-opytuvannia-308621.html. – Назва з екрана.

Кокотюха А. Перше травня для сучасної України – гібридне свято / А. Кокотюха [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.112.ua/mnenie/pershe-travnia-dlia-suchasnoi-ukrainy--hibrydnyi-sviato-308890.html. – Назва з екрана.

Конович А. А. Театрализованные праздники и обряды в СССР / А. А. Конович . – Москва : Высшая школа, 1990. – 268 с.

Курочкін О. В. З історії масових свят феодального і капіталістичного Києва / О. В. Курочкін // Свята та обряди трудящих Києва. – Київ : Наук. думка, 1983. – С. 33–81.

Мазаев А. И. Праздник как социально-художественное явление: Опыт историко-теоретического исследования /А. И. Мазаев. – Москва : Наука, 1978. – 392 с.

Макаров А. Н. Малая энциклопедия киевской старины / А. Н. Макаров. – Київ : Довіра, 2002. – 558 с.

Не життя, а свято: скільки днів на рік відпочиває середньостатистичний українець [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://ua.112.ua/statji/ne-zhyttia-a-sviato-skilky-dniv-na-rik-vidpochyvaie-serednostatystychnyі-ukrainets-368750.html. – Назва з екрана.

Різник О. / О. Різник, О. Гриценко // Нариси української популярної культури. – Київ, 1998. – С. 481–502.

У ФПУ закликають не скасовувати святкування 1 травня, оскільки це звужує конституційні права українців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.112.ua/suspilstvo/u-fpu-zaklykaiut-ne-skasovuvaty-sviatkuvannia-l-ho-travnia-oskilky-tse-zvuzhuie-konstvtutsiini-prava-ukraintsiv-369243.html. – Назва з екрану.

Шакула С. Свята українського народу на початку XXI століття: історія походження та значення в духовному житті / С. Шакула [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.myslenedrevo.com.ua/uk /Sci/HistCulture/Holidays.html. –Назва з екрану.

References

Viatrovych proposed to abolish the holidays of March 8 and May 1. Available at: [Accessed on 10 September, 2017].

Over the past three years the popularity of May Day has decreased from 10% to 6%. Available at: [Accessed on 10 September, 2017].

Kokotiukha, A. (2017). The first of May for modern Ukraine is a hybrid holiday. Available at: [Accessed on 10 September, 2017].

Konovich, A.A. (1990). Theatrical holidays and ceremonies in the USSR. Moscow: Vysshaya shkola.

Kurochkin, O.V. (1983). From the history of mass feasts of feudal and capitalist Kiev. Sviata ta obriady trudiashchykh Kyieva, рр. 33–81.

Mazaev, A.I. (1978). Feast as a socio-artistic phenomenon: The experience of historical and theoretical research. Moscow: Nauka.

Makarov, A.N. (2002). Small encyclopedia of Kyiv antiquity. Kyiv: Dovira.

Life is just a bowl of cherries: how many days off an average Ukrainian has in a year. Available at: [Accessed on 10 September, 2017].

Riznyk, O. and Hrytsenko, O. (1998). Narysy ukrainskoi populiarnoi kultury [Essays on Ukrainian popular culture], pp. 481–502.

The Federation of Trade Unions of Ukraine calls not to cancel the celebration of May Day as it restricts the constitutional rights of Ukrainians. Available at: [Accessed on 10 September, 2017].

Shakula, S. (2017). Holidays of the Ukrainian people at the beginning of the 21st century: history of origin and significance in spiritual life. Available at: [Accessed on 10 September, 2017].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.