ІМІДЖ У ВІДОБРАЖЕННІ ПРОВІДНИХ СТИЛІСТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЇ МОДИ СЕЗОНУ 2016–2017 (НА ПРИКЛАДІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА)

Євгенія Володимирівна Федорова

Анотація


Мета роботи – виявити низку основних стилістичних напрямів і тенденцій іміджу 2017 р. як відображення специфічної діяльності дизайнера-практика, який створює цілісний образ (look) у пошуку нових, сучасних, актуальних видів зачісок;на основі порівняльного аналізу напрямів моди сезону весна-літо 2016 та 2017, представлених у зарубіжних та вітчизняних колекціях одягу,показів фестивалів перукарського мистецтва в Україні визначити тренди та тенденції іміджу останнього року. Методологія дослідження полягає у візуальному порівняльному дослідженні модних напрямів сезонів весна-літо 2016–2017, де фактаж, отриманий шляхом перегляду показів моди, розглянуто за методикою паралельного порівняння; в результаті чого виявлено достовірну картину тенденцій сучасної моди та іміджу, разом із зачіскою. Наукова новизна роботи. Попри значний інтерес до питань формування іміджу в різних фахівців індустрії моди, його наукове осмислення залишається недостатнім, зокрема, й в сфері професійної практики майстрів іміджмейкерів, майстрів перукарського мистецтва, їх ролі та місця в зазначених процесах. Вивчення даного питання дозволяє розглянути актуальні напрями проектування іміджу разом із зачіскою, що демонструє творчість вітчизняних майстрів перукарського мистецтва в моделюванні особистого іміджу людини. Висновки. Імідж формується завдяки імідж-дизайнерам, що поєднують у своїй роботі фахові знання та навички різних спеціальностей, серед яких чільне місце посідає фахівець з дизайну зачіски, який вміє поєднувати технічні вміння, підбір зачіски на основі аналізу індивідуальних особливостей моделі, знання з актуальних стилістичних тенденцій високої моди, зокрема, прогнозування моди на основі вивчення нових тенденцій та їх практичних модифікацій.

Ключові слова


імідж; іміджбілдинг; іміджмейкер; габітарний імідж; зачіска; дизайн зачіски; перукарське мистецтво; тренд; мода

Повний текст:

PDF

Посилання


Essentiallooks [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.schwarzkopf-professional.se/skp/se/en/home/trends/essential-looks.html. – Title from the screen.

Modern ikon collection [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.schwarzkopf-professional.se/skp/se/en/home/trends/the-collection.html. – Title from the screen.

Енциклопедія Сучасної України. У 15 т. Т. 11. / [редкол.: І. М. Дзюба (співголова) та ін.]. Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – Київ, 2011. – 710 с.

Иваненко О. П. Имиджелогия – новая дисциплина вузовского компонента обновленного Государственного стандарта высшего профессионально-педагогического образования / О. П. Иваненко // Вестн. учеб.-метод. объединения по профессионально-педагогическому образованию. – Екатеринбург, 2001. – Вып. 1(28). – С. 159–161.

Карнышев А. Д. Психология в политической деятельности : учеб. пособ. / А. Д. Карнышев, К. С. Жуков, В. Ф. Шестак. – Москва : ИМА-пресс, 2004. – 456 с.

Кулешкова О. Н. Основы дизайна прически : учеб. пособие. / О. Н. Кулешкова, О. Б. Читаева, Т. Н. Бутко. – Москва : Издат. центр «Академия», 2002. – 192 с.

Лубянська С. П. Дизайн зачіски : навч. посіб. для професійної підготовки студ. у вищ. навч. закладах мистецького профілю. – Київ : Кондор, 2010. – 216 с.

Михайлов Д. М. Корпоративная культура учреждения социальной сферы: выпускная квалификационная работа / Д. М. Михайлов. – Екатеринбург, 2016. – 82 с.

Панасюк А. Ю. Наука «имиджелогия»: теоретическое обоснование права на существование / А. Ю. Панасюк // Имиджелогия : современное состояние и перспективы развития. – Москва : Альфа, 2003. – С. 24–27.

Приходько Л. С. Имиджбилдинг как проектирование успешности / Л. С. Приходько // XXI век – век дизайна : материалы I науч.-практ. конф., 21–22 сент. 2005 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед ун-т. – Екатеринбург, 2005. – С. 122–125.

Хатуева М. Д. Имидж-дизайн как метод формирования современного специалиста / М. Д. Хатуева // Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании : тезисы докладов 16-й Всерос. науч.-практ. конф., 23–25 нояб. 2010 г., г. Екатеринбург. – Екатеринбург, 2010. – С. 192–193.

Школьников С. П. Прически, головные уборы и украшения для сцены : учеб. пособ. для театр. учеб. заведений / С. П. Школьников. – Минск : Вышэйш. шк., 1975. – 223 с.

Шутова Т. В. Исторические аспекты профессиональной подготовки специалистов в области парикмахерского искусства, дизайна имиджа и стиля / Т. В. Шутова, С. Н. Власенко // XXI век – век дизайна : материалы науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 2014. – С. 199–207.

References

Essential looks, (2016). Аvailable at: [Accessed 20 October 2016].

Modern ikon collection, (2017). Available at: [Accessed 22 October 2016].

Dziuba, І. (2011). Eds., Encyclopedia of Contemporary Ukraine Kyiv: Institute of Encyclopedic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine

Ivanenko, O. (2001). Imagology – the new discipline of the university component of the updated State Standard of Higher Professional Pedagogical Education [Bulletin of the Educational and Methodological Association for Pedagogical Education]. Ekaterinburg, issue1 (28), рр. 159–161.

Karnyshev, A. (2004). Psychology in Political Activity. Moscow : IMA-press.

Kuleshkova, O. (2002). The Basics of Hairstyle Design. Moscow: Akademiia.

Lubianska, S. (2010). Hairstyle Design. Kyiv: Kondor.

Mihailov, D. (2016). Corporate culture of social institutions. Rosijskij gosudavstvennyi professionalno-pedagogicheskij universitet, Institut gumanitarnogo i sotcyalno-ekonomicheskogo obrazovanija [Russian State Vocational and Pedagogical University, Institute of Humanitarian and Socio-Economic Education], рр. 82–85.

Panasiuk, A. (2003). Imagology: theoretical justification of the right to exist. Imidzhelogija: sovremennoe sostojanie i perspektivy razvitija [Imagology: current state and prospects for development], рр. 24–27.

Prihod’ko, L. (2005). Image-building as building success. XXI vek – vek dizajna [The 21st century – the age of design]. Ekaterinburg, Russia, 21–22 September 2005. Ekaterinburg: Russian State Vocational and Pedagogical University, pp. 122–125.

Hatueva, M. (2010). Image design as a method of forming a modern specialist. Innovacii v professional’nom i professional’no-pedagogicheskom obrazovanii. [Innovations in professional and pedagogical education], рр. 192–193.

Shkol’nikov, S.P. (1975). Hairstyles, headgear and decorations for the stage. Minsk: Vysshaya shkola.

Shutova, T. (2014). Historical aspects of professional training of specialists in the field of hairdstyling, image design and style. XXI vek – vek dizajna : materialy I Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii [The 21st century – the age of design: materials of the First All-Russian Scientific and Practical Conference], Ekaterinburg, Russia, 15–16 May 2014. Ekaterinburg: Russian State Vocational and Pedagogical University, pp. 199–207.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.