ФОРМОТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЖІНОЧОГО КОСТЮМА 70-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Катерина Олександрівна Кісельова

Анотація


Мета роботи: дослідження передумов і факторів виникнення моди
1970-х рр., характеристика популярних образів, стратегій та прийомів формотворення європейського жіночого костюма. Методологія дослідження. Розглянуто наукові роботи, присвячені історії, соціології, історії мистецтва та дизайну костюма. Використано методи соціокультурного, мистецтвознавчого, естетичного та структурно-композиційного аналізу. Застосовано візуальний метод дослідження. Наукова новизна роботи полягає у визначені комплексу основних складових життя суспільства й ступеню їх впливу на процеси формотворчості в 70-х рр. ХХ ст., та виявленні логіки розвитку композиційних, морфологічних і конструктивно-технологічних властивостей форм. Висновки. 70-ті рр. XX ст. характеризувалися великою різноманітністю модних жіночих образів. Загальна форма костюма значно змінювалася під впливом політичних, економічних і соціокультурних подій, наукових розробок того часу. Підвищення загального рівня життя, розвиток виробництва, інформатизація суспільства та активізація діяльності різних субкультур призвели до стихійного формотворення та виникнення дифузного стильового напряму. Принцип гармонії форми був відкинутий, а одяг повністю затвердився як засіб вираження індивідуальності людини.

Ключові слова


аналіз форми костюма; процес формотворення; розвиток форм одягу; мода 70-х рр. ХХ ст.

Повний текст:

PDF

Посилання


Блэкмен К. 100 лет моды / К. Блэкмен ; пер. Т. Зотина. – Москва : Азбука, КоЛибри, 2013. – 384 с.

Дихнич Л. П. Феномен моди в соціокультурних процесах ХХ ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук 17.00.01 / Дихнич Людмила Петрівна ; Київ. нац. ун-т. культури і мистецтв. – Київ, 2002. – 20 с.

Зеллинг Ш. Мода. Век модельеров: 1900–1999 / Ш. Зеллинг; пер. Ю. Бушуева, Г. Яшина. – Koeln : Könemann, 2000. – 655 с.

Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII – XX вв.) / Р. Зидер. – Москва : Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 301 с.

Кісіль М.В. Концепції формоутворення костюму в західно європейському дизайні XX століття: витоки, розвиток, тенденції: автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.07 / Кісіль Марина Володимирівна; Харк. держ. акад. декоративного мистецтва. – Харків, 2010. – 20 с.

Кисельова К. О. Характеристика формоутворення жіночого костюма 50-х років ХХ століття / К. О. Кисельова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку.– Рівне : РДГУ, 2015. – Вип. 21. Т.1. – С. 101–109.

Косарева Е. А. Мода XX век. Развитие модных форм костюма / Е. А. Косарева. – Санкт-Петербург : Петербург. ин-т печати, 2006. – 468 с.

Лагода О. М. Художньо-образні особливості костюма в дизайні одягу кінця ХХ – початку ХХІ століття: автореф. дис. … канд. Мистецтвознавства : 17.00.07 / Лагода Оксана Миколаївна; Харк. держ. акад. дизайна і мистецтв. – Харків, 2007. – 22 с.

Мельник М. Т. Мода в контексті художніх практик XX ст.: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мельник Мирослав Тарасович; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 19 с.

Михайлов С. М. История дизайна. В 2. т. Т. 1. : учеб. для вузов / С. М. Михайлов. – Москва : Союз дизайнеров России, 2002. – 277 с.

Основы теории проектирования костюма: учеб. для вузов / [Т. В. Козлова, Р. А. Степучев, Г. И. Петушкова и др.]; под ред. Т. В. Козловой. – Москва : Легпромбытиздат, 1984. – 452 с.

Пономарев М. В. История стран Европы и Америки в Новейшее время : учеб. / М. В. Пономарев. – Москва : Проспект, 2010. – 416 с.

Сенько М. В. Образна еволюція європейської моди в контексті мистецьких стилів кінця XIX – XX століття: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сенько Медея Валеріївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с.

Crane Diane. Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing. – Chicago University Press, 2000. – 294 p.

Entwistle Joanne. The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory. – Polity Press, 2000. – 272 p.

Raizman David Seth. History of Modern Design. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. – London : Laurence King Pub., 2004. – 400 p.

Fédération française de la couture: wikipedia [Electronic resource]. – Mode of access : https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9 ration_fran%C3%A7aise_de_la_couture –20.03.2017. – Last access: 2017. – Title from the screen 20.03.2017.

References

Blackman, C. (2013). 100 Years of Fashion Illustration. Moskva: Azbuka, KoLybry.

Dykhnych, L.P. (2002). The phenomenon of fashion in the socio-cultural processes of the ХХ-th century, Abstract of the PhD diss. (art. sci.). Kyiv National University of Culture and Arts.

Сharlotte Seeling (2000). The century of fashion designers. Moskva: KONEMANN.

Zider, R. (1997). Social History of Family in the Western and the Central Europe (the end of XVIII–XX centuries). Moskva: Humanit. publishing center VLADOS.

Kisil, M.V. (2010). The Concepts of shaping costume in West European design of the ХХ century: sources, development, and trends, Abstract of the PhD diss. (art. sci.). Kharkіv State Academy of the Design and Art.

Kyselova, K.O. (2015). Form-making characteristics of 1950s female costume.Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku [Ukrainian Culture: Past, Present and ways of development], issue. 21, vol 1. pp. 101–109.

Kosareva, E.A. (2006). Fashion XX century. Development of fashion forms of suit. Sankt-Peterburg: Petersburg institute of press.

Lagoda, O.M. (2007). Art-graphic costume peculiarities in fashion design at the end of the XX – the beginning of the XXI century, Abstract of the PhD diss. (art. sci.), Kharkіv State Academy of the Design and Art.

Melnyk, M.T. (2008). Fashion in artistic practices of the 20th century, Abstract of the PhD diss. (art. sci.), Kyiv National University of Culture and Arts. 21 р.

Myhaylov, S.M. (2002). History of design. Moskva: Soyuz dizaynerov Rossii.

Kozlova T.V. (Ed.) (1984). Fundamentals of the theory of fashion design. Moskva: Legprombyitizdat.

Ponomarev M.V. (2010). Modern History of Europe and America, XVI–XIX century. Moskva: Prospekt.

Senko M.V. (2009). Fashion’s image evolution in the context of art’s styles at the end of the ХІХ – to the ХХ century, Abstract of the PhD diss. (art. sci.). Kyiv National University of Culture and Arts.

Crane, Diane (2000). Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing. Chicago University Press.

Entwistle, Joanne (2000). The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory. Polity Press.

Raizman, David Seth (2004). History of Modern Design. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, London : Laurence King Pub.

Fédération française de la couture: wikipedia. Available at: [Accessde 20.03.2017]/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.