ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕДІАСТИЛЮ В ОБРАЗІ ТЕЛЕВЕДУЧИХ ШОУ-ПРОГРАМ

Ірина Анатоліївна Гардабхадзе, Валерія Олександрівна Кузнєцова

Анотація


Мета роботи. Важливою складовою іміджу телеведучого є медіа стиль – носій характерних рис медіакультури нового стилю життя. Стаття присвячена аналізу факторів впливу на образ телеведучих шоу-програм і їх використання для формування екранного образу акторів. Методологія дослідження. Застосовано системний підхід до визначення факторів впливу на образ телеведучого і ситуаційне моделювання іміджу актора в умовах творчої студійної атмосфери. Процес моделювання поділений на пасивну й активну фази, де пасивна фаза відіграє роль постачальника вхідних даних. Під час активної фази формуються основні риси образу актора з використанням алгоритму дворівневого морфологічного аналізу-синтезу. На прикладі аналізу чотирьох популярних українських телешоу виявлені типізовані елементи телеведучих програм даного типу і реалізовано моделювання образу ведучих цих програм із застосуванням запропонованої методики. Наукова новизна результатів полягає в методиці моделювання художнього образу телеведучих шоу-програм у цілому, а також в алгоритмі дворівневого аналізу-синтезу характерних елементів медіастилю актора. Вперше систематизовано фактори впливу на формування художнього образу телеведучих шоу-програм, які були покладені в основу методики проектування інноваційного образу актора. Висновки. Проаналізовано характерні риси медіастилю як корпоративної складової медіакультури; показана залежність між характеристиками медіастилю образу ведучого, типом і характером шоу-програм; сформульовані основні фактори впливу на імідж телеведучого шоу-програм, використані у методиці для моделювання іміджу актора. Апробація результатів дослідження реалізована на основі експериментального моделювання образів чотирьох популярних телеведучих з комплексною оцінкою ефективності методики, яка дала позитивні результати.

Ключові слова


медіастиль; елементи медійного образу; фактори впливу; імідж телеведучого шоу-програм; морфологічний аналіз-синтез

Повний текст:

PDF

Посилання


Ванченко Т. П. Технология моделирования культурных программ на телевидении: состояние и перспективы [Електронний ресурс] / Т. П. Ванченко. – Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/tekhnologiya-modelirovaniya-kulturnykh-programm-na-televidenii-sostoyanie-i-perspektivy#ixzz4VDhtsnyM/. –Загл. с экрана.

Гардабхадзе І. А. Дизайн-проектування. Сучасний одяг: науковий підхід до вирішення проблем дизайну : навч. посіб. – Київ : Издат. дом Виниченко, 2013. – 275 с.

Гнатенко К. Ведучі як дзеркала телеканалів [ Електронний ресурс] / К. Гнатенко. – Режим доступу. – http://www.telekritika.ua/mediacontinent /authorcolumn/hnatenko/2007-09-07/33729/ (Дата звернення 21.10.2016).

Голядкин Н. А. ТВ информация в США : монография / Н. А. Голядкин ; Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, ФСТР. – Москва : [б. и.], 1995. – 230 с.

Засурский Я. Н. Телерадиоэфир: история и современность / Я. Н Засурский. – Москва : АспектПресс, 2005. – 239 с.

Кульпина П. В. Исследование социокультурных стереотипов в телевизионном шоу «пусть говорят» [ Електронний ресурс] / П. В. Кульпина – Режим доступа. – http://yspu.org/images/a/a8/KulpinaPV.pdf/. – Загл. с экрана.

Лисаковский И. Художественная культура. Термины. Понятия. Значения : словарь-справочник / И. Лисаковский. – Москва : РАГС, 2002. – 240 с.

Маргалик В. Імідж ведучого телевізійної програми, його відповідність жанрові й тематиці [Електронний ресурс] / В. Маргалик. – Режим доступу : http://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0a65625a2bc78b5d43b89521316d26_1.html. – Назва з екрана.

Поберезнякова О. Телебачення взаємодії: інтерактивне поле спілкування / О. Поберезнякова. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 162 с.

Цімох Н. І. Персоніфікація інформації та персонофікований образ ведучого як невід’ємна складова успіху телевізійної програми / Н. І. Цімох // Вісн. КНУКІМ. Серія «Мистецтвознавство». – Київ, 2016. – № 34. – С. 159–164.

References

Vanchenko, T.P. (2014). Technology of modeling cultural programs on television: State and prospect. Available at: [ Аccessed 21.10.2016].

Hardabkhadze, І.А. (2013). Fashion design. Modern clothes: a scientific approach to solving design problems: teaching guide. Kyiv: Vinichenko Publishing House.

Hnatenko, K. (2016). Presenters as mirrors of television channels. Available at: [ Аccessed 21.10.2016].

Goliadkin, N.A. (1995), Television information in the United States: monograph. Moscow: The Institute of Television and Radio Broadcasters Advanced Training.

Zasurskii, Ya.N. (2005). TV-radio broadcasting: History and modernity. Moscow: AspectPress

Kul’pina, P.V. (2016). Research into socio-cultural stereotypes in the TV show «Pust Govoriat» («Let Them Talk»). Available at: [ Аccessed 21.10.2016].

Lisakovskii, I. (2002). Art Culture. Terminology. Concepts. Values: Dictionary-Reference, Moscow: RAGS.

Marhalyk, V. (2016). The image of a TV presenter, its conformity to genre and program subject matter. Available at: [Аccessed 20.02.2017].

Poberezniakova, O. (2004). Television of interaction: Interactive field of communication. Moscow: AspectPress.

Tsimokh, E.P. (2005). Personification of information and the personified image of the presenter as an integral part of television program success. Visnyk KNUKiM : seriia «Mystetstvoznavstvo», [The Bulletin of Kiev National University of Culture and Arts. «Art Science» Series], no. 34, рр.159–164.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.