Життєвий шлях і творча діяльність геніального китайського кінорежисера У Тіан Мінга

Олександр Вікторович Безручко

Анотація


Мета статті. Дослідити та проаналізувати життєвий і творчий шлях геніального китайського режисера художніх фільмів, знаного директора Сіанської кіностудії, наставника творчої молоді, «хрещеного батька» п’ятого покоління китайських режисерів У Тіан Мінга. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів персонології, теорії особистості та історико-біографічного методу. Зазначені методологічні підходи дозволяють зібрати та дослідити невідомі та маловідомі факти з життя й творчої діяльності кінорежисера та продюсера У Тіан Мінга. Висновки. Досліджуючи життєвий і творчий шлях китайського режисера художніх фільмів У Тіан Мінга, аналізуючи його творчу діяльність у китайському кінематографі, можемо зазначити: що віднайдений та введений в науковий обіг новий цінний фактаж про творчу діяльність в аудіовізуальному мистецтві. Перспективи наукових досліджень. Незважаючи на проведене ґрунтовне наукове дослідження життя й творчої діяльності У Тіан Мінга, маємо великі перспективи щодо наукових розвідок даної тематики, оскільки творча діяльність У Тіан Мінга потребує ще ретельного вивчення.

Ключові слова


У Тіан Мінг; екранні мистецтва; кінорежисер; Сіанська кіностудія; п’яте покоління китайських режисерів

Повний текст:

PDF

Посилання


Безручко О. Патріарх китайської кінорежисури У Тіан Мінг / О. Безручко // Перспективи розвитку екранних мистецтв в Україні : матеріали VІІІ круглого столу, 4 листоп. 2016 р., м. Київ. – Київ : КиМУ, 2016. – С. 5–11.

Варварцева М. В китайской экранизации «Овода» приняли участие украинские актеры, цыгане и… солдаты / М. Варварцева // Факты. – 2003. – 20 августа.

Косинчук Э. Точный диагноз. К 5-летию создания китайско-украинского фильма «Овод» / Э. Косинчук // 2000.ua. – 2007. – 27 апреля.

Лозовская К. Б. Китайский режиссер У Тяньмин / К. Б. Лозовская // Россия и Китай: исторический опыт взаимодействия и новые грани сотрудничества : материалы науч.-практ. конф., Екатеринбург, 25–26 ноября 2008 г. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2009. – С 36–40.

Танасийчук О. Как китайцы закаляли зори и Овода. Советская кинокласика переживает эпоху возрождения в китайском кинематографе / О. Танасийчук // Киевский телеграфъ. – 2005. – №21, 27 мая – 2 июня.

References

Bezruchko, O. (2016). The Patriarch of Chinese filmmaking Wu Tian Ming. Prospects for the development of screen arts in Ukraine. Kyiv, Ukraine, 4 November 2016. Kyiv International University, 2016, pp. 5–11.

Kosinchuk, E. (2007). Accurate diagnosis. To the 5th anniversary of the creation of the Chinese-Ukrainian film «Gadfly». 2000.ua, 27 April.

Lozovskaya, K. (2009). Chinese film director Wu Tian Ming. Russia and China: Historical Experience of Interaction and New Frontiers of Cooperation: materials of scientific-practical conf., Russia, Ekaterinburg November 25–26 2008. Ekaterinburg: Publishing house of Ural University, pp. 36–40.

Tanasiichuk, O. (2005). How the Chinese tempered the stars and the Gadfly. The Soviet film classics experiences the Renaissance age in Chinese cinema. Kyivskyi telegraf, no 21, May, 27–June, 2.

Varvartseva, M. (2003). Ukrainian actors, gypsies and soldiers took part in the Chinese adaptation of «Gadfly». Fakty, 20 August.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.