МАСОВЕ СВЯТО ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ЛЮДИНИ В РАДЯНСЬКУ ДОБУ

Ірина Анатоліївна Маслова-Лисичкіна

Анотація


У статті досліджуються особливості системи масових свят, яку впроваджувала радянська влада в Києві з метою політико-виховної роботи з населенням та формування колективного свята ідеологічного характеру. Таким чином, на перший план виходили державні, загальнополітичні свята, які утверджували комуністичні ідеали і цінності, трудові та революційні традиції, що призводило до нівелювання етнічної основи українських свят.

Ключові слова: свято, обряд, традиція, радянська обрядова система, радянські масові свята.

В статье исследуются особенности системы массовых праздников, которую внедряла советская власть в Киеве с целью политико-воспитательной работы с населением и формирования коллективного праздника идеологического характера. Таким образом, на первый план выходили государственные, общеполитические праздники, которые утверждали коммунистические идеалы и ценности, трудовые и революционные традиции, что приводило к нивелированию этнической основы украинских праздников.

Ключевые слова: праздник, обряд, традиция, советская обрядовая система, советские массовые праздники.

The article examines the peculiarities of the system of mass holidays which was applied by the Soviet authorities in Kiev with the aim of political and educational work with the population and the formation of a collective celebration of an ideological nature. So, on the first plan out of the state, political holidays that illustrated the Communist ideals and values, labour and revolutionary traditions that led to the leveling of the ethnic basis of Ukrainian holidays.

Key words: celebration, ceremony, tradition, the Soviet mass celebration, the Soviet ceremonial system.


Повний текст:

PDF

Посилання


Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалі святково-обрядової культури українців / Борисенко В. – Київ : Унісерв, 2000. – С. 7.

Генкин Д. М. Массовые праздники / Генкин Д. М. – Москва : Просвещение, 1975. – С. 53.

Державний архів Київської області : Ф. – Р-4791. – Оп.2. – Спр. 92. – Арк. 1.

Державний архів Київської області: Ф. –880. – Оп.11. – Спр. 92. – Арк. 22 – 24.

Державний архів Київської області : Ф. – 880. – Оп.12. – Спр. 2118. – Арк.483.

Державний архів Київської області: Ф. – 4791. – Оп. 2. – Спр. 629. – Арк. 58 – 61.

Зінич В. Т. Соціалістичні перетворення – паростки нового комуністичного в культурі та побуті робітників Радянської України / Зінич В. Т. – Київ – 1963. – 76 с.

Зоц В. Від ілюзій до реальності / Зоц В. // Соціалістична культура. – 1978. – № 6. – С. 26–27.

Лобачева Н. П. Задачи этнографической науки в разработке, внедрении и совершенствовании социалистической обрядности / Н. П. Лобачева, М. Я. Устинова // Советская этнография. – 1986. – №2. – С. 24–46.

Орлова Є. А. Современная городская культура и человек / Є. А. Орлова– М. : Наука, 1987. – 192 с.

Стешенко О. Добрий світ традицій / О. Стешенко // Соціалістична культура. – 1971. – №5. – С. 27.

Угринович Д. М. Обряды за и против / Угринович Д. М. – Москва : Политиздат, 1975. – С 176.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: Ф. – 2, – Оп.14. – Спр. 817. – Арк.83.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: Ф. – 2. – Оп.14. – Спр. 819. – Арк. 6.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України: Ф. – 2, – Оп.14. – Спр. 821. – Арк.36–37.

Щербицкий В. ХХV съезд КПСС о совершенствовании социалистического образа жизни и формировании нового человека / Щербицкий В. – Москва : Политиздат, 1977. – С. 217.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.