УКРАЇНСЬКА КЛАСИЧНА ДРАМАТУРГІЯ НА СЦЕНАХ СУЧАСНИХ ТЕАТРІВ: РЕПЕРТУАРНА ПОЛІТИКА

Юрій В’ячеславович Злобін

Анотація


Мета дослідження: дослідити та проаналізувати сучасний репертуар українських театрів у контексті культурологічного аналізу й виявити актуальність постановки та інсценізації творів класичної української драматургії. Методи дослідження становить органічна сукупність базових принципів дослідження: об’єктивності, історизму, багатофакторності, системності, комплексності, розвитку та плюралізму, а для досягнення мети дослідження використані наступні методи наукового пізнання: проблемно-хронологічний, конкретно-історичний, статистичний, описовий, логіко-аналітичний. Наукова новизна статті полягає в проведеному культурологічному аналізі репертуару українських театрів, з метою виявлення актуальності постановок та інсценізацій творів класичної української драматургії на сучасному етапі розвитку театрального мистецтва. Висновки. Внаслідок дослідження сучасного репертуару українських театрів у контексті культурологічного аналізу, з метою виявлення актуальності постановки та інсценізацій творів класичної української драматургії, з’ясовано, що репертуарна політика українських театрів на сучасному етапі спрямована на оновлення не тільки за рахунок постановок творів сучасних українських та світових драматургів, а й завдяки новому прочитанню п’єс української класичної спадщини та залучення сучасних засобів сценічної виразності задля відкриття проблематики твору, акцентуванні на пошуку зрозумілих глядачеві мотивів вчинків героїв; простежується тенденція звернення режисерами-постановниками до інсценізацій не лише драматичних, але й прозових та поетичних творів українських авторів ХІХ–ХХ ст.

Ключові слова


п’єси; інсценізація; українська класична драматургія; режисура; репертуар

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Базів Л. Як франківці «оживили» роман Кобилянської «Земля» [Електронний ресурс] / Л. Базів // Укрінформ. – 2018. – 25 лютого. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2410319-ak-frankivci-ozivili-roman-kobilanskoi-zemla.html. – Назва з екрану. – Дата звернення 28 лютого 2018.

Бурнашов І. Ю. Між класикою та сучасністю : вектори театрального репертуару (оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими документами) [pdf] / І. Ю. Бурнашов // Нац. парламентська бібліотека України. Інформ. центр з питань культури та мистецтва. – Вип. 12/5. – 2013. – Режим доступу : https://docviewer.yandex.ua/view/100647252. – Назва з екрану. – Дата звернення 14.02.2018.

Бурнашов І. Ю. Театрально-мистецький процес в умовах нових естетичних реалій (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими документами 2013–2014 рр.) [pdf] / І. Ю. Бурнашов // Нац. парламентська бібліотека України. Інформ. центр з питань культури та мистецтва. – ДЗК. – Вип. 9/5. – 2014. – Режим доступу: http://nplu.org/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2014/teatr-mist-proc-v-umovah-mist-realiy.Pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення 14.02.2018.

Ванюга Л. Репертуарна політика Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс] / Л. Ванюга. – Режим доступу: http://tur.kosiv.info/tourism-and-culture/296-vanjuga-l-s-repertuarna-polityka-ternopilskogo-akademichnogo-oblasnogo-ukrajinskogo-dramatychnogo-teatru-im-t-g-shevchen.html. – Назва з екрану. – Дата звернення 13.01.2018].

Вергіліс О. Трясовина [Електронний ресурс] / О. Вергеліс // Дзеркало тижня. – 2018. – 23 лютого. – Режим доступу: https://dt.ua/author/oleg__vergelis2. – Назва з екрану. – Дата звернення 28 лютого 2018.

Вінницький державний академічний музично-драматичний театр ім. М. Садовського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.teatr.vn.ua/ – Назва з екрану. – Дата звернення 28 лютого 2018.

Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrdrama.dp.ua/премьери. – Назва з екрану. – Дата звернення 28 лютого 2018.

Заболотна В. Той самий Тобілевич / В. Заболотна // День. – 16 вересня. – 2005. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/toy-samiy-tobilevich. – Назва з екрану. – Дата звернення 15.лютого 2018.

Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В. Г. Магара [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://magara.zp.ua/drami-tragediji. – Назва з екрану. – Дата звернення 28 лютого 2018.

Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр ім І.Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dramteatr.if.ua/category&category_id=15&page=1. – Назва з екрану. – Дата звернення 28 лютого 2018.

Київський академічний Молодий театр [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyytheatre.com/repertoire/zacharovanyy. – Назва з екрану. – Дата звернення 28 лютого 2018.

Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М. Л. Кропивницького [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.teatr-koryfeiv.com.ua/repertuar.html. – Назва з екрану. – Дата звернення 28 лютого 2018.

Коваленко О. Зворушлива історія з присмаком трагізму та містики / О. Коваленко // Вечірня Полтава. – 2010. – № 46 (925). – 17 листопада. – С. 8.

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ft.org.ua/ukr/spectacle?filters&poster&f_month_year=04-2018. – Назва з екрану. – Дата звернення 28 лютого 2018.

Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zankovetska.com.ua/playbill/main_stage/2018-03. – Назва з екрану. – Дата звернення 28 лютого 2018.

Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrteatr.odessa.ua/repertuar/. – Назва з екрану. – Дата звернення 28 лютого 2018.

Олійник Є. Треба шукати Чехова у сьогоденні – учасник «Тижня актуальної п’єси» [Електронний ресурс]. / Є. Олійник // Радіосвобода. – 2013. – 22 жовтня. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/25144067.html. – Назва з екрану. – Дата звернення 18 лютого 2018.

Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М. В. Гоголя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://teatr-gogolya.pl.ua/repertuar/dijuchij-repertuar. – Назва з екрану. – Дата звернення 28 лютого 2018.

Харківський державний академічний драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.theatre-shevchenko.com.ua. – Назва з екрану. – Дата звернення 28 лютого 2018.

Шурин В. Федір Стригун: «Виставі «Марія Заньковецька» глядачі влаштували такий тріумф, що на художній раді цензура з переляку почала п’єсу «чистити» [Електронний ресурс] / В. Шурин // Факти. – 2017. – 21 грудня. – Режим доступу: http://fakty.ua/253070-fed-r-strigun-vistav-mar-ya-zankovecka-glyadach-vlashtuvali-takij-tr-umf-csho-na-hudozhn-j-rad-cenzura-z-perelyaku-pochala-p-su-chistiti. – Назва з екрану. – Дата звернення 12.02.2018.

References

Baziv, L. (2018). ‘How the people of Frankivsk «revived» the novel by Kobylianska «Earth»’ Ukrinform [Ukrinform], [online]. Available at: [Accessed 28 February 2018].

Burnashov, I. (2013). Between classics and modernity: vectors of theatrical repertoire (survey paper based on press materials and unpublished documents) [pdf]. Available at: https://docviewer.yandex.ua/view/100647252> [Accessed 14 February 2018].

Burnashov, I. (2014). Theatrical and artistic process in the conditions of new aesthetic reality (an overview reference based on press materials, the Internet and unpublished documents of 2013–2014) [pdf]. Available at: [Accessed 14 February 2018].

Vaniuha, L. (2014). The repertoire of the T. Shevchenko Ternopil Academic Regional Ukrainian Drama Theater, [online] Available at: . [Accessed 13 January 2018].

Verhilis, O. (2018). The swamp. Dzerkalo tyzhnia [Mirror of the week], [online] Available at: . [Accessed 28 February 2018].

Vinnytsia State Academic Music and Drama Theater named after. M. Sadovskyi, [online] Available at: [Accessed 28 February 2018].

Dnipropetrivsk Academic Ukrainian Music and Drama Theater named after. T. Shevchenko, [online] Available at: [Accessed 28 February 2018].

Zabolotna, V. (2005) ‘The Tobilevych’. Den [Day], September 16, [online] Available at: . [Accessed 15 February 2018].

Zaporizhzhia Academic Regional Ukrainian Music and Drama Theater named after V. Magar, [online] Available at: [Accessed 28 February 2018].

Ivan Franko Academic Regional Ukrainian Music and Drama Theater named, [online] Available at: [Accessed 28 February 2018].

Kyiv Academic Young Theater, [online] Available at: [Accessed 28 February 2018].

Kirovohrad Academic Regional Ukrainian Music and Drama Theater named after M. Kropyvnytskyi, [online] Available at: [Accessed 28 February 2018].

Kovalenko, O. (2010). ‘A touching story with a taste of tragedy and mysticism’ Vechirnia Poltava [Evening Poltava], November 17, p. 8.

National Academic Drama Theater named after Ivan Franko, [online] Available at: [Accessed 28 February 2018].

National Academic Ukrainian Drama Theater named after M. Zankovetska, [online] Available at: [Accessed 28 February 2018].

Odessa Academic Ukrainian Music and Drama Theater named after V. Vasylko, [online] Available at: [Accessed 28 February 2018].

Oliinyk, E. (2013). ‘It is necessary to seek Chekhov in the present – a participant of the «Week of the topical play»’ Radiosvoboda [Radio Liberty], October 22. [online] Available at: [Accessed 18 February 2018].

Poltava Academic Regional Ukrainian Music and Drama Theater named after N. Gogol [online] Available at: http://teatr-gogolya.pl.ua/repertuar/dijuchij-repertuar [Accessed 18 February 2018].

Kharkiv State Academic Drama Theater named after T. Shevchenko [online] Available at: http://www.theatre-shevchenko.com.ua [Accessed 18 February 2018].

Shurin, V. (2017). ‘Fedir Stryhun: «The performance of «Maria Zankovetska» received such a triumph from the audience that the art censorship council began to ‘clean’ it’ Fakty [Facts], December 21. [online] Available at: http://fakty.ua/253070-fed-r-strigun-vistav-mar-ya-zankovecka-glyadach-vlashtuvali-takij-tr-umf-csho-na-hudozhn-j-rad-cenzura-z-perelyaku-pochala-p-su-chistiti [Accessed 22 February 2018].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.