КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Алла Вікторівна Ярош

Анотація


Мета роботи полягає в тому, щоб проаналізувати культурну політику України на сучасному етапі. Розглянути співпрацю з ЄС в питаннях культурної політики, а також адаптація європейської моделі політики в галузі культури до України із врахуванням особливостей нашої держави. Методи дослідження полягають у використанні принципу аналізу об’єктивності, що дає можливість охарактеризувати культурну політику України, визначити її цілі та пріоритети, культурологічних методів, що дозволяє розглянути діяльність держави щодо стратегії культурної політики. Принцип історизму дав можливість розглянути політичні явища з позиції сучасності. Наукова новизна дослідження полягає в адаптації європейської стратегії розвитку культурної політики до української культури, її особливостей та подальшу перспективу співпраці. Висновки. Незважаючи на різноманітність європейських культур, усі вони мають дуже багато спільного. Культурна політика України шляхом змін має створити комфортну ситуацію для збереження національної ідентичності та відкрити шляхи до успішної євроінтеграції. Сьогодні культура в Європі розглядається як інструмент для побудови успішного суспільства, елемент розвитку економіки та політики. Як результат всіх трансформаційних процесів Україна зможе зберегти національні інтереси, утвердитись як впливова європейська держава та повноправний член ЄС.

Ключові слова


Європейський Союз; культура України; євроінтеграція; євроінтеграційні процеси; культурна політика; національна ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Гнатюк М. М. Зміст і спрямованість угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. / М. М. Гнатюк // Міжнародне співробітництво. № 5. // Стратегічні пріоритети. – № 1 (18). – 2011. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/ 2011_1/117-121.pdf. – Назва з екрану. – (дата звернення 20 Лютого 2017)

Даниленко Л. І. Перспективи та виклики євроінтеграційних процесів для України / Л. І. Даниленко, І. В. Поліщук. – Київ: НАДУ, 2013. – 132 с.

Єрмолаєв А. В. Україна – ЄС: наступні двадцять пять років / А. Єрмолаєв, І. Клименко, В. Щербина, С. Денисенко, Л. Поляков. – Київ: Ін-т стратегічних досліджень «Нова Україна», 2016.

Постанова Верховної Ради України Про Основні напрями зовнішньої політики України : прийнятий 02.07.1993 № 3360-XII [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3360-12 (дата звернення 20 Лютого 2017)

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : прийнятий 16.09.2014 № 1678-VII [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011. (дата звернення 20 Лютого 2016).

Декларація Мехіко щодо політики у сфері культури : прийнятий 06.08.1982 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_730. – (дата звернення 20 Лютого 2017).

Калина М. С. Нормативно-правове регулювання державної євроінтеграційної політики України: сучасний стан та пропозиції удосконалення / М. Калина // Вісник НАДУ при Президентові України – Київ, 2008. – № 1. – С. 163–170.

Кравчук І. В. Перспективи створення моніторингу та оцінювання Угоди пор асоціацію між Україною та Європейським Союзом. / Вісник НАДУ – Київ: 2011. –№2. – С. 98–106.

Назаренко М. О. Комплексний механізм реалізації євроінтеграційної політики України : дис. … на здобуття наук. ступеня канд політ. наук за спец. 25.00.02 – Механізми державного управління / М. О. Назаренко – Одеський регіональний ін-т держ. управління. – 2014. – 238 с.

Саймон Манди Культурная политика: краткое руководство // Манди Санди // Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры. – Москва: Либерия, 2002. – 240 с.

References

Gnatyuk, M. M. (2011), The content and orientation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union. Mizhnarodne spivrobitnytstvo [International Cooperation], [online] vol. 5. Available at: [Accessed 20 March 2017].

Danilenko, L. I. (2013). Prospects and Challenges of European Integration Processes for Ukraine. Kyiv: NADU.

Ermolaev, A.V. (2016). Ukraine-EU: the next twenty-five years. Kyiv: Nova Ukraina.

Law of Ukraine (1993). About the Basic directions of foreign policy of Ukraine, 02 July 1993. Available at: [Accessed 20 March 2017].

Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and Ukraine, of the other part, 27 June 2014. Available at: [Accessed 20 March 2017].

Mexican Declaration on Cultural Policies UNESCO, 06 August 1982. Available at: [Accessed 20 March 2017].

Kalina, M. S. (2008), Regulatory and legal regulation of the state eurointegration policy of Ukraine: the current state and proposals for improvement. Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy [Bulletin of the NAPA under the President of Ukraine], vol. 1, pp. 163–170.

Kravchuk, I. V. (2011) Prospects for the monitoring and evaluation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union. Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy [Bulletin of the NAPA under the President of Ukraine], vol. 2, pp. 98–106.

Nazarenko, M. O. (2014), Integrated Mechanism for Implementing European Integration Policy of Ukraine. PhD diss. Odessa Regional Institute of Public Administration.

Simon Mandy (2002). Cultural Policy: A Short Guide. Moscow: Liberia Publishing House.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.