ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИХ АРХІВНИХ І БІБЛІОТЕЧНИХ УСТАНОВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ЯК ПРОВІДНИХ НАУКОВИХ ОСЕРЕДКІВ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА І СВІТСЬКИХ ОСІБ (1921–1946)

Оксана Вікторівна Фарина

Анотація


Метою роботи є розкрити роль священиків у формуванні і розвитку основних архівних і бібліотечних установ Української Греко-Католицької Церкви Східної Галичини означеного періоду. Методи дослідження полягають у використанні історичного, компаративного і системного підходів, що дає змогу окреслити основні напрями становлення архівів і книгозбірень як важливих наукових інституцій; обґрунтувати значення греко-католицького духовенства у розширенні архівної і бібліотечної мережі краю. Наукова новизна зумовлена тим, що в українській культурології вперше здійснено спробу проаналізувати значний внесок греко-католицького духовенства Східної Галичини у збереженні архівних документів і розвитку книгозбірень 1921–1946 рр. Висновки. Розгляд архівної й бібліотечної справи Східної Галичини виявив, що греко-католицьким духівникам вдалось створити серйозні культурно-наукові установи, які протягом тривалого періоду залишалися головними осередками знань для греко-католицького кліру й світських осіб. Співробітники інституцій УКГЦ, завдяки високому рівню освіченості, постійно дбали про удосконалення каталогів і покращення умов зберігання матеріалів, проводили важливу дослідницьку роботу, сприяли збільшенню нових надходжень. У результаті встановлення радянської влади на західноукраїнських землях розпочалися реорганізаційні процеси досить розвиненої передвоєнної бібліотечної системи Східної Галичини, які призвели до перевезень, розкрадання і масових втрат цінних фондових збірок.

Ключові слова


культура Східної Галичини; бібліотечна справа; архів; греко-католицьке духовенство

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Архів Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (НБУ), оп. 1, од. зб. 657, 191 арк.

Богословське наукове товариства у Львові в першім десятиліттю свого існування (1923 –1933) / упор. Л. Глинка, К. Чехович. – Львів : Накладом БНТ, 1934. – 92 с.

Ваврик М. По василіанських манастирях / М. Ваврик. – Торонто ; Канада : Вид-во Отців Василіян. – 1958. – 286 с.

Васьків А. Греко-католицька церква в духовному житті українців Східної Галичини (1919–1939) : дис... канд. іст. наук: 09.00.11 / А. Васьків; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1997. – 210 с.

Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника (ЛННБ), ф. 191, од. зб. 11, 42 арк.

Грабовецький В. «Пам’ять єго во благословеніє»: Андрей Шептицький і Станіславівщина // Галичина. – 1994. – 29 жовт. – С. 7–8.

Грицак Є. Капітульна бібліотека в Перемишлі / Є. Грицак // Вибрані українознавчі праці ; упор. В. Пилипович. – Перемишль : Перемишльський відділ ОУП. – 2002. – Т. 3. – С. 493–496. – Передрук з журн. : Сьогочасне і минуле (Львів). – 1939. – Кн. 1. – С. 96–98.

Дзюбан О. Монастир святого Онуфрія від початку Другої світової війни до ХХ ст. / О. Дзюбан // Монастир святого Онуфрія у Львові : сьомі наукові драганівські читання ; упор. Л. Скоп. – Львів : Місіонер, 2007. – С. 57–73.

З життя наших установ. Загальні збори Богосл. Наук. Товариства у Львові // Діло. – 1932. – Ч. 5. – 6 січня. – С. 3.

З’їзд українських музейників у Перемишлі // Діло. – 1937. – Ч. 108. – 20 травня. – С. 7.

Качур І. Книгозбірня Андрея Шептицького: від Прилбич до Митрополичих палат / І. Качур // Записки Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника ім. В. Стефаника. – 2015. – Вип. 7. – С. 21–70.

Ковальська О. Віхи історії Львівської Святоонуфріївської бібліотеки / О. Ковальська // Місіонар. – 2012. – № 10. – жовтень. – С. 26–28.

Колосовська О. Кириличні стародруки з бібліотеки Богословського наукового товариства у Львові (на матеріалах Львівської національної бібліотеки ім. В. Стефаника АН України) / О. Колосовська // Історія релігій в Україні : тези повідомлень ІV круглого столу (Львів, 9–10 травня ,1994). – Київ; Львів, 1994. – 97–98.

Кривенко М. Бібліотека Перемиської греко-католицької капітули у світлі архівних матеріалів м. Любліна / М. Кривенко // Записки Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – 2009. – Вип. 1. – С. 544–570.

Кунанець Н. Бібіліотечна справа на західноукраїнських землях (XVIII ст. – 1939 р.): консолідований інформаційний ресурс : монографія / Н. Кунанець. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 448 с.

Митрополит А. Шептицький як Меценат // Христос Наша Сила. – 1935. – Ч. 15. – С. 6.

Сліпий Й. Богословське наукове товариство та його статути / Й. Сліпий. – Львів : Накладом БНТ, 1924. – 19 с.

Сліпий Й. По довголітній перерві / Й. Сліпий // Богословія. – 1943. – Т. XVII–XX. – Кн. 2/4. – С. 91–93.

Скрутень Й. Бібліотека львівських Василіян / Й. Скрутень // Записки Чина св. Василія Великого. – 1924. – Т. І. – Вип. 1. – С. 161–176.

Скрутень Й. Бібліотека львівських Василіян / Й. Скрутень // Записки Чина св. Василія Великого. – 1928. – Т. 3. – Вип. 1/2. – С. 65–75.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України), ф. 130, оп. 1, од. зб. 781, 65 арк.

ЦДІАЛ України, ф. 408, оп. 1, од. зб. 816, 4 арк.

ЦДІАЛ України, ф. 408, оп. 1, од. зб. 818, 80 арк.

ЦДІАЛ України, ф. 408, оп. 1, од. зб. 833, 11 арк.

ЦДІАЛ України, ф. 408, оп. 1, од. зб. 836, 57 арк.

ЦДІАЛ України, ф. 408, оп. 1, од. зб. 842, 54 арк.

ЦДІАЛ України, ф. 408, оп. 1, од. зб. 843, 341 арк.

ЦДІАЛ України, ф. 684, оп. 1, од. зб. 3204, 119 арк.

Шкраб’юк П. Монаший чин Отців Василіян у національному житті України / П. Шкраб’юк ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів : Місіонер, 2005. – 438 с.

Kaszlej A. Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu / A. Kaszlej. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2011. – 334 p.

References

The Archive of National Ukraine Library named after V. Vernadskyi, description 1, unit of collection 657, 191 p.

Hlynka, L , Chekhovych, K. (ed.) (1934). The Theological Scientific Society in Lviv in the first decade of its existence (1923–1933). Lviv: Edition of The TSS.

Vavryk, M. (1958). In the Basilian monasteries.Toronto, Kanada: Edition of The Basilians.

Vaskiv, A (1997). The Greek Catholic Church in the spiritual life of the Ukrainians of Eastern Galicia. D.Ed. Lviv State University named after I. Franko.

The Departament of Manuscripts of Lviv National Scientific Library named after V. Stefanyk, fund 191, unit of collection 11, 42 p.

Hrabovetskyi ,V. (1994). «The Memory in his Blessing»: Andrei Sheptytskyi and Stanislav region. Halychyna [Galicia], October 29, pp.7–8.

Hrytsak, Ye. (2002). The Capitol Library in Peremyshl. Vybrani ukrainoznavchi pratsi [The Selected Works of Ukrainian studies]. Pylypovych, V.(ed.), Vol. 2, pp. 493–496. Reprint from 1939. Sohochasne i mynule [The Present and the Past], part 1, pp. 96–98.

Dziuban, O. (2007). The Monastery of St. Onufrii from the beginning of the Second World War to the 20th century. Monastyr sviatoho Onufriia u Lvovi: somi naukovi drahanivski chytannia [The Monastery of St. Onufrii: the seventh scientific draganov readings]. Skop, L. (ed), pp. 57–73.

From the life of our institutions. The General Meeting of the Theological Science Society in Lviv (1932). Dilo [The Work], January 6, p.3.

The Congress of Ukrainian Museumists in Peremyshl (1937). Dilo [The Work], May 20, p. 7.

Kachur, I. (2015). The Library of Andrei Sheptytskyi: from Prylbychi to the Metropolitan Chambers. Zapysky LNNB im. V. Stefanyka [The Notes of Lviv National Scientific Library named after V. Stefanyk], issue 7, pp. 21–70.

Kovalska, O. (2012). The Milestones of the History of the Lviv Library of St. Onufrii. Misionar [The Missioner], no 10, pp. 26–28.

Kolosovska, O. (1994). The cyrillic antiquaries from the Library of the Theological Scientific Society in Lviv (on the materials Lviv National Library named after V. Stefanyk of the Ukrainian Academy of Sciences). Istoriia relihii v Ukraini : tezy povidomlen IV kruhloho stolu (Lviv 9–10 travnia 1994) [The history of religions in Ukraine: Abstracts of Papers of the IV round table (Lviv, May 9–10, 1994)], pp. 97–98.

Kryvenko, M. (2009). The Library of the Greek Catholic Chapter of Peremyshl through the light of Lublin archival materials. Zapysky Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka [The Notes of Lviv National Scientific Library named after V. Stefanyk], issue 1, pp. 544–570.

Kunanets, N. (2011). The Library Studies in Western Ukraine (18 century – 1939): consolidated information resource: monograph.Lviv: Edition of Lviv Polytechnic.

The Metropolitan A. Sheptytskyi as a Patron (1935). Khrystos Nasha Syla [Jesus Christ is Our Power], p. 6.

Slipyi, Y. (1924). The Theological Scientific Society and its statutes. Lviv: Edition of the TSS.

Slipyi, Y (1943). After a long break. Bohosloviia [The Theology], vol. 37–40, p. 2–4, pp. 91–93.

Skruten, Y. (1924). The Library of Lviv Basilians. Zapysky Chyna sv. Vasyliia Velykoho [Analecta Ordinis St. Basilii Magni], vol. 1, issue 1, pp. 161–176.

Skruten, Y. (1928). The Library of Lviv Basilians. Zapysky Chyna sv. Vasyliia Velykoho [Analecta Ordinis S.Basilii Magn], vol. 3, issue 1–2, pp. 65–75.

The Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fund 130, description 1, unit of collection 781, 65 p.

The Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fund 408, description 1, unit of collection 816, 4 p.

The Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fund 408, description 1, unit of collection 818, 80 p.

The Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fund 408, description 1, unit of collection 833, 11 p.

The Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fund 408, description 1, unit of collection 836, 57 p.

The Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fund 408, description 1, unit of collection 842, 54 p.

The Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fund 408, description 1, unit of collection 843, 341 p.

The Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fund 684, description 1, unit of collection 3204, 119 p.

Shkrabiuk, P. (2005). The Monastic Order of the Basilian clercy in the national life of Ukraine. Lviv: Misioner.

Kaszlej, A. (2011). Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu. Warszawa: Biblioteka Narodowa.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.