МОТИВИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗВИЧАЇВ, ВІРУВАНЬ ТА ПОВІР’ЇВ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Микола Михайлович Ткач

Анотація


Мета роботи. Дослідження пов’язане з питанням наявності народних звичаїв, вірувань та повір’їв у творчості Т. Г. Шевченка, що вказує на глибоке знання поетом народного світогляду та сутності окремих вірувань і повір’їв. Важливим є й те, що для сьогоднішнього пересічного читача, а то й науковця-культуролога та літератора дуже часто ці мотиви в основі своїй є таємницею з кількома невідомими. Його основне спрямування – аналіз витоків народних вірувань у творчості українського поета. До аналізу залучені приклади з творчості Т. Шевченка, в яких використані мотиви народних звичаїв, вірувань та повір’їв. Методологія дослідження полягає в застосуванні історично-порівняльного, компаративного та логістичного методів. Їх застосування сприяє діахронно аналізувати явища традиційної культури, зокрема, народних звичаїв, вірувань і повір’їв та їх використання в творчості українського поета. В окремих випадках застосовуються елементи структурного аналізу для виявлення сутності матеріалу, що досліджується. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в даному дослідженні вперше розкривається творчість Т. Г. Шевченка з позицій не просто формального зв’язку з українською традиційною культурою, а як жанровий принцип. Цей принцип ґрунтується на давньому світогляді народу, його звичаях, віруваннях та повір’ях, які насичують всю поетичну творчість поета. Висновки полягають в тому, що розкриття загальної сутності окремих народних звичаїв, вірувань та повір’їв у творах Т. Шевченка, створює можливість дати наукову оцінку особливого значення традиційної народної культури в творчості поета.

Ключові слова


культура; народні звичаї; вірування; повір’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Біблія або книги святого письма старого і нового заповіту / [пер. І. Огієнка]. – Київ: ВБФ Східноєвроп. гуманітар. Місія, 2016. – 1039с.

Народні оповідання й казки (етнографічні матеріали). зібрані Василем Кравченком. –Житомир: «Робітник», – Т. 2. – 1927. – 312 с.

Ткач М. М. Слово о полку Ігоревім: графічна реконструкція, пер., словник-довідник. / – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2008. – 224 с.

Українське народознавство. Навч. посіб. / За ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчіва. – Львів: «Фенікс», 1994. – 608 с.

Шевченківський словник. У 2-х т. Т. І. / Ін-т. літ. ім. Т. Г. Шевченка, АН УРСР. Голов. ред. Укр. Рад. Енциклопедії», – 1976. – 416 с.

Шевченківський словник. У 2-х т. Т. ІІ. / Ін-т. літ. ім. Т. Г. Шевченка, АН УРСР. Голов. ред. Укр. Рад. Енциклопедії», – 1977. – 410 с.

Шевченко Т. Кобзар: зб. поет. творів / Т. Шевченко. – К.: «Держлітвидав», 1961. – 608 с.

References

The Bіble, or the Book 0/ Scripture of the Old aпd New Testaтeпt (2016), East European Humanitarian Mission, Кіеу, р. 1039.

Кravchenko, V (1927), Folk stories aпd fairy tales (ethпographic

тaterials), Robitnyk, Zhytomyr, Vоl. 2, 312 р.

Tkach, М. М. (2008), Тhe word about Igor's regiтeпt: graphic

recoпstructioп, Perun, Кіеу, 224 р.

Pavliuk, S.P. (ed.) (1994), Ukrаіпіап ethпography, Feniks, Lviv, 608 р.

Kyryliuk Уе.Р. (1976), Shevcheпko dictioпary, Vyshcha shkola, Кіеу, Vоl.l., 416 р.

Kyryliuk Уе.Р. (1977), Shevcheпko dictioпary, Vyshcha shkola, Кіеу, Vоl. l., 410 р.

Shevchenko, Т.Н. (ed.) (1961), Kobzar, Derzhlitvydav, Кіеу, 626 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.