ПЕРЕДРІЗДВЯНІ ТА РІЗДВЯНІ СВЯТА НА БУКОВИНСЬКІЙ ГУЦУЛЬЩИНІ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Микола Іванович Козек

Анотація


Мета роботи полягає у висвітленні трансформаційних змін календарної обрядовості українців буковинської Гуцульщини з кін. ХІХ – ХІХ ст. Методи дослідження передбачає аналіз етнографічних наукових праць дослідників буковинської Гуцульщини та збір матеріалів із польових експедицій, що дозволить виявити нові традиції та обряди українців та їх трансформаційні зміни в ХХІ ст. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше були досліджені народні передріздвяні та різдвяні свята та обряди в селах Стебні, Довгопілля, Шпетки буковинської Гуцульщини. Що дає можливість відродити цілісну календарно-обрядову історію передріздвяних та різдвяних свят буковинських гуцулів та можливість осягнути їх первісну сутність, виявити генетичні витоки, етапи розвитку. Висновки. Дослідження показали, що сьогодні в гуцульських селах на Буковині збереглася велика культурна спадщина календарних свят і обрядів. Вони відіграють важливу роль у побуті та господарюванні гуцульського населення. Найважливішими святами передріздвяного циклу є свята: Великомучениці Катерини, Андрія Первозванного та Миколаєві свята, а різдвяного циклу: Святвечір, Різдво Христове, Святого Василя та Йордана. Усі ці свята супроводжуються великою кількістю містичних забав.

Ключові слова


народний календар; вірування; культура; обряд; Буковина; Гуцульщина; свята; традиції; інновації; Різдво; коляда; Святвечір; Водохреща

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Кожолянко Г. К. Народознавство Буковини. Новорічно-різдвяна обрядовість буковинців: Різдво-Коляда, Новий рік, Водохреща. – Чернівці: Рута, 2001. – 114 с.

Кожолянко, О. Г. Календарні свята та обряди українців Буковини: семантика і символіка / О. Кожолянко ; Ін-т народознавства НАН України. – Вид. 2-е. – Чернівці: Друк Арт, 2014. – 383 с.

Курочкін. О. В. Новорічні свята українців. Традиції і сучасність / О. Курочкін. – Київ: Наук. думка, 1978.– 191 с.

Кайндль Р. Ф. Гуцули : їх життя, звичаї та народні перекази / Р. Ф. Кайндль. – Чернівці: Молодий буковинець, 2000. – 208 с.

Мовна У. Стрітенська свічка: український обрядовий контекст та рольові функції / У. Мовна // Народна творчість та етнологія. – Київ, 2014. – №5. – С. 6–13.

Музиченко Я. Від Романа до Йордана: обряди, символи, страви / Я. Музиченко. – Львів: Свічадо, 2011 – 138 с.

Сеньків І. Гуцульська спадщина. Праці з життя і творчості гуцулів. – Чернівці-Верховина: Друк-Арт, 2014. – 512 с.

Шухевич В. Гуцульщина. В 5 ч. Ч. 3. / В. О. Шухевич. – Верховина: Гуцульщина. – 2-е вид., 1999. – 270 с.

Шухевич В. Гуцульщина. В 5 ч. Ч. 4. / В. О. Шухевич. – 2-е вид. – Верховина: Гуцульщина, 1999. – 301 с.

References

Kozholianko, H. (2001). Ethnography of Bukovyna. New Year-Christmas ritualism of the population of Bukovyna: Christmas, New Year’s Eve, Epiphany Day. Chernivtsi: Ruta.

Kozholianko, O. (2014). Calendar holidays and ceremonies of the Ukrainians of Bukovyna: semantics and symbolism. Chernivtsi: Druk Art.

Kurochkin, O. (1978). New Year holidays of Ukrainians. Traditions and modernity. Kyiv : Naukova dumka.

Kaindl, R. (2000). Huzuls: their life, customs and folk retellings. Chernivtsi: Molodyi bukovynets.

Movna, U. (2014). ‘Candlemas candle: Ukrainian ritual context and role functions’. Narodna tvorchist ta etnolohiia [Folk creativity and ethnology], no. 5, pp. 6–13.

Muzychenko, Ya. (2011). From Roman to Jordan: rituals, symbols, dishes. Lviv: Svichado.

Senkiv. I. (2014). Huzul heritage. Works on the life and creative work of Huzuls. Chernivtsi-Verkhovyna: Druk-Art.

Shukhevych. V. (1999). Huzul region. Verkhovyna: Hutsulshchyna.

Shukhevych. V. (1999). Huzul region. Verkhovyna: Hutsulshchyna.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.