№ 14 (2013)

Культура і мистецтво у сучасному світі, 2013. Вип. 14

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

ПРО ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ PDF
Сергій Данилович Безклубенко 6-13
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КУРОРТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ КУРОРТУ ТРУСКАВЕЦЬ) PDF
Н. В. Булгакова 14-21
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ МЕРЕЖЕВИХ СПІВТОВАРИСТВ PDF
В. О. Волинець 22-28
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ “КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА” PDF
О. Є. Зараховський 29-37
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЛІТИКО-КОМУНІКАТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА PDF
І. О. Костиря 38-45
ДИНАМІКА ПРИЙОМУ АБІТУРІЄНТІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ PDF
Л. В. Кузнецова 46-52
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ РЕКЛАМНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ КНИГОВИДАВНИЧОМУ БІЗНЕСІ PDF
Т. В. Кушнарьова 53-58
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ СУБКУЛЬТУРИ PDF
Я. М. Левчук 59-64
СОЦІОКУЛЬТУРНА АНІМАЦІЯ В СУЧАСНОМУ КРУЇЗНОМУ ТУРИЗМІ PDF
О. С. Ляховська 65-72
СУЧАСНИЙ КОРИСТУВАЧ ОУНБ: ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ (за результатами соціологічного дослідження) PDF
Л. І. Прокопенко 73-79
ПРО ТЕОРІЮ ТА ІСТОРІЮ СУБКУЛЬТУР В УКРАЇНІ PDF
В. О. Радзієвський 80-87
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ КНУКіМ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ PDF
О. О. Скаченко 88-93
ГАСТРОНОМІЧНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Г. А. Толок 94-100
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ, ВЕСТЕРНІЗАЦІЇ І ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Ю. В. Трач 101-107
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ В УКРАЇНІ ТА СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ PDF
Л. М. Устименко 108-113
КУЛЬТУРНІ ІНДУСТРІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАНКФУРТСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
Н. В. Федотова 114-120
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ PDF
М. В. Худолій 121-128
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. PDF
М. І. Шевченко 129-134

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

АКТОРСЬКА ПСИХОТЕХНІКА ВІДТВОРЕННЯ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЖА PDF
М. М. Барнич 136-141
ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАСЛУЖЕНОМУ АКАДЕМІЧНОМУ АНСАМБЛІ ТАНЦЮ УКРАЇНИ ІМ. ПАВЛА ВІРСЬКОГО PDF
О. О. Бігус 142-147
ПОСТМОДЕРНА БІОНІКА ТА ВІТАЛІЗМ У АРХІТЕКТУРНОМУ ДИЗАЙНІ PDF
І. С. Бондар 148-153
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЖІНОЧОЇ МОДИ В ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ВИДАННЯ «HARPER’S BAZAR») PDF
Л. М. Білякович, К. П. Семенюк 154-166
ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ ГОРОДЯНИНА У ДАВНЬОМУ КИТАЇ: СОЦІАЛЬНІ, ЕТНІЧНІ ТА ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
К. М. Гамалія 167-175
УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВБРАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА СИМВОЛІКА PDF
О. О. Лавренюк 176-182
СТИЛІСТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ФЕШН-ОБРАЗІВ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. PDF
М. Т. Мельник 183-188
ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ПОСТМОДЕРН У МИСТЕЦТВІ PDF
Л. І. Турчак 189-195
ОБРАЗНІСТЬ У МУЗИЦІ М.К. ЧЮРЛЬОНІСА PDF
О. В. Узікова 196-202
ДОСВІД РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО НОВОРІЧЧЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
О. С. Хлистун 203-208
МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ 20-х рр. ХХ ст. PDF
І. М. Ян 209-214


ISSN: 2616-423X