ВЕЛИКОДНІ СВЯТА НА БУКОВИНСЬКІЙ ГУЦУЛЬЩИНІ: ТРАДИЦІЇ ТА ОБРЯДИ

Микола Іванович Козек

Анотація


Мета роботи виявити регіональні особливості пасхальних свят на буковинській Гуцульщині, притаманних українцям Гуцульщини початку ХХ ст. і до нині. Методи дослідження: аналіз наукових етнографічних праць дослідників буковинської Гуцульщини та ґрунтується на зборі матеріалу польових експедицій з гуцульських сіл, що дає можливість віднайти нові традиції та обряди українців, проаналізувати їх видозмінність із початку ХХ ст. до сьогодення. Основні методи дослідження, що використані в роботі: аналітичний, описовий, порівняльний. Наукова новизна полягає в тому, що вперше досліджені та зібранні матеріали про регіональні особливості пасхальних свят та обрядів у селах Стебні, Розтоки, Усть-Путила буковинської Гуцульщини. Це дослідження дозволить відродити цілісну обрядову дію святкування українців від Вербної неділі до Провідної неділі, а також надасть можливість знайти спільні та відмінні риси в святкуванні з ін. селами буковинської Гуцульщини. Осягнути їх первісну сутність та етапи розвитку. Висновки: Аналізуючи та досліджуючи пасхальну обрядовість в селах Стебні, Розтоки, Усть-Путила, Путильського району буковинської Гуцульщини, було виявлено регіональні особливості в святкуванні великодніх свят притаманних тільки гуцулам буковинського краю. До головних особливостей, які характерні для буковинської Гуцульщини, належать: обрядова дія з вербою на Вербну неділю, ставлення гуцулів до вогню в чистий четвер, особливим вшануванням предків під час всього святкування великодніх свят та обрядові дії дітвори, які ходили за писанками в понеділок після Великодня.

Ключові слова


Вербна неділя; Великдень; Проводи; кошик; гаївки; календарні свята; традиція; обряд; поминальна неділя

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Кайндль Р. Ф. «Гуцули» : їх життя, звичаї та народні перекази / Р. Ф. Кайндль. – Чернівці : Молодий буковинець, 2000. – 208 с.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / С. Килимник. – Вінніпег-Торонто, 1962. – 372 с.

Кожолянко О. Г. Календарні свята та обряди українців Буковини: семантика і символіка / О. Кожолянко ; Ін-т народознавства НАН України. – 2-е вид. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – 383 с.

Кутельмах К. М. Календарна обрядовість / К. М. Кутельмах // Гуцульщина: історико-етнографічне дослідження. – Київ, 1987. – C. 286–302.

Музиченко Я. Від Романа до Йордана: обряди, символи, страви / Я. Музиченко. – Львів : Свічадо, 2011 – 138 с.

Самотіс Я. Традиційна великодня обрядовість буковинських гуцулів Я. Самотіс // Народознавчі зошити. – 2014. – С. 103–113.

Сеньків І. Гуцульська спадщина : праці з життя і творчості гуцулів / І. Сеньків. – Чернівці-Верховина : Друк-Арт, 2014. – 512 с.

Хоткевич Г. Гуцули й Гуцульщина / Г. Хоткевич. – Б. м.: друк. «Свободи» 83. – 1920 – 32 с.

References

Kaindl, R.F. (2000). Hutsuli: their life, customs and folk retellings. Chernivtsi: Molodyi bukovynets.

Kylymnyk, S. (1962). Ukrainian year in folk customs in historical light. Vinnipeh-Toronto.

Kozholianko, O.H. (2014). Calendar holidays and ceremonies of Ukrainian Bukovina: semantics and symbolism. Chernivtsi: Druk Art.

Kutelmakh. K.M. (1987). ‘Kalendarna obriadovist’. Hutsulshchyna: Istoryko-etnohrafichne doslidzhennia [Huzulschyna: historical and ethnographic research], pp. 286–302.

Muzychenko, Ya. (2011). From Roman to Jordan: rituals, symbols, dishes. Lviv : Svichado.

Samotis, Ya. (2014). Traditional Easter Rite of Bukovinian Hutsuls. Narodoznavchi zoshyty [Cognitive notebooks], pp. 103–113.

Senkiv, I. (2014). Hutsul Heritage: works on the life and work of Hutsuls. Chernivtsi-Verkhovyna : Druk-Art.

Khotkevych, H. (1920). Hutsuls and Hutsulshchyna. N.p. druk. «Svobody» 83.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.