МИСТЕЦЬКІ РЕКРЕАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ В ТУРИЗМІ

Леся Миколаївна Устименко

Анотація


Метою роботи є визначення мистецьких рекреаційних інновацій, які можуть бути використані в роботі сучасних туристсько-рекреаційних комплексів України. Методологія дослідження передбачає проведення аналізу основних дефініцій туристсько-рекреаційної діяльності, систематизацію відповідного кола мистецьких рекреаційних інновацій, що можуть ефективно застосовуватися в туризмі, та визначення основних критеріїв їх класифікації. Наукова новизна роботи полягає в обґрунтуванні ефективності використання відповідних мистецьких рекреаційних інновацій, визначенні їх форм, видів і специфіки. Введено до наукового обігу й запропоновано до використання терміни «рекреаційна інновація» та «мистецька рекреаційна інновація». Висновки. Обґрунтовано доцільність впровадження мистецьких рекреаційних інновацій у діяльність туристсько-рекреаційних закладів, які добре зарекомендували себе на світовому ринку рекреаційних послуг, мають позитивні результати щодо економічних, соціальних і лікувальних показників. Доведено, що мистецькі рекреаційні інновації можуть стати досить ефективним засобом оптимізації діяльності туристсько-рекреаційних комплексів України.

Ключові слова


мистецькі рекреаційні інновації; арт-терапія; туристсько-рекреаційні заклади; оптимізація; рекреація

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Бейдик О. О. Рекреаційні ресурси України : навч. посіб. / О. О. Бейдик – Київ : Альтерпрес, 2010. – 404 с.

Копытин А. И., Техники аналитической арт-терапии: исцеляющие путешествия. / А. И. Копытин, Б. Корт. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 221 с.

Устименко Л. М. Оптимізація рекреаційної діяльності курортних закладів України / Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова // Географія і туризм : наук. журн. – № 38. – 2016. – С. 48–57.

Edwards D. Art Тherapy, and Romanticism. – London : Sage Publications Ltd., 2012. – 320 р.

Dalley T. Case C. The Handbook of Art Therapy / T. Dalley, C. Case. – London : Tavistock/Routledge, 1992. – 368 р.

Jones P. The Arts Therapies. A Revolution in Healthcare / Р. Jones. – New York : Brunner-Routledge, 2005. – 326 р.

Killick K. Art, Psychotherapy and Psychosis / K. Killick, Schaverien J. – New York : Routledge 1997. – 404 р.

References

Bejdyk, O.O. (2010). Recreational Resources of Ukraine, Studies: a Textbook. Kiev: Alterpres.

Kopityn, A.Y.(2007). Techniques of Аnalytical Аrt Тherapy: Нealing Journeys. St. Petersburg: Rechj.

Ustymenko, L.M. and Bulgakova, N.V. (2016). Optimization of Recreational Activity of Resorts of Ukraine. Heohrafiia i turyzm [Geography and Tourism], no 38, pp. 48–57.

Edwards, D. (2012). Art Тherapy, and Romanticism. London: Sage Publications Ltd.

Dalley, T. and Case, C. (1992). The Handbook of Art Therapy. London: Tavistock/Routledge.

Jones, P. (2005). The Arts Therapies. A Revolution in Healthcare. New York: Brunner-Routledge.

Killick, K and Schaverien, J. (1997). Art, Psychotherapy and Psychosis. New York: Routledge.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.