ПРИРОДНЄ ТА ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ ЯК ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНИЙ ЗАСІБ В ІНТЕР’ЄРАХ ДИТЯЧИХ ЛІКАРЕНЬ

Роман Валерійович Боженко

Анотація


Наукова проблема. Прийоми освітлення інтер’єрів дитячих лікарень потребують детального вивчення. У дослідженнях А. Ю. Дунаєвського, на основі яких було написано книгу «Архітектура лікувальних закладів» – 1940 р., розглянуто освітлення лікарень як функціональну складову будівлі. У роботах В. К. Степанова «Спеціалізовані учбово-лікувальні центри» (1978 р.) та Г. Гоциридзе «Сучасні закордонні лікарні» (1970 р.) описано технічні прийоми забезпечення лікарень природним та штучним освітленням. У праці «Основи дизайну інтер’єру» – О. П. Олійник, В. Г. Чернявський, Л. Р. Гнатюк (2008 р.), описано природнє освітлення як засіб формування внутрішнього простору. У жодній з наукових робіт не розглянуто освітлення як складову мистецтва у внутрішньому просторі дитячих лікарень, але результати цих досліджень можна використовувати для вирішення цієї проблеми.

Мета роботи. У дослідженні освітлення інтер’єрів дитячих лікарень визначається не як технічна складова, а як інструмент мистецтва. Методологія дослідження полягає в порівнянні різноманітних систем, видів та способів освітлення інтер’єру та їхньої класифікації й виявлення найбільш придатних для дитячих лікарень. Також проводиться аналогія між різними типами освітлення для досягнення однієї мети – надання художньої цінності внутрішньому простору лікувальних закладів. Наукова новизна роботи полягає в тому, щоб на прикладі проаналізованих варіацій освітлення визначити взаємодію світла з іншими художніми прийомами. Розкрити природнє та штучне освітлення як інструмент дизайну, який сприяє одужанню дитини. Висновки. Саме освітлення формує в дитини сприйняття зорових образів. Світло викликає також загальне враження від об’єкта дизайну. Світло розділяє, зонує, формує, організовує простір, робить його немонотонним, осмисленим, цікавим, що є надважливим фактором у сприянні оздоровлення та одужання дитини. Комплексний інженерний підхід без урахування різноманітних функцій світла в інтер’єрі й впливу його на дитину недостатній. Потрібно думати, насамперед, про естетичну складову та складову комфорту. Світло – це також матеріал, до якого неможливо торкнутися руками, але він доповнює й завершує внутрішній простір. Світло – це одна з найважливіших складових проектування. На сьогоднішній день, різноманіття джерел штучного світла має бути поштовхом для архітекторів у створенні комфортного середовища для дітей, які хворіють і вимушено знаходяться не вдома.

Ключові слова


світлодизайн; психо-дизайн; простір; штучне освітлення; естетика; психологічний комфорт; дизайн дитячої лікарні

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Гоциридзе Г. Современные больницы за рубежом / Г. Гоциридзе, А. Сафонов – Москва : Изд-во литературы по строительству, 1970. – 321 с.

Гнатюк Л. Р. Основи дизайну інтер’єру : навч. посіб. / Л. Р. Гнатюк, О. П. Олійник, В. Г. Чернявський. – Київ : Нац. авіа. ун-т, 2011. – 160 с.

Дунаевский А. Ю. Архитектура лечебных зданий / А. Ю. Дунаевский. – Москва : Гос. архит. изд-во акад. архитектуры СССР, 1940. – 425 с.

Клипинина Н. В. Психологические принципы организации «помогающего пространства» в детских лечебных учреждениях / Н. В. Клипинина, А. Е. Хаин, А. Р. Кудрявицкий, Н. С. Никольская, М. А. Евдокимова, Е. А. Стефаненко. – Москва : фонд «Подари жизнь», 2013 – 45 с.

Основные законы и принципы эстетического формообразования и их проявление в архитектуре и дизайне : учеб. пособие / Ф. Т. Мартынов. – Екатеринбург : Урал. архитектурно-художеств. ин-т, 1992 – 107 с.

Степанов В. К. Специализированные учебно-лечебные центры / В. К. Степанов. – Москва : Стройиздат, 1978. – 312 с.

Чернявський К. В. Психофізіологія сприйняття людиною елементів художньої кераміки в інтер’єрах лікувальних закладів / К. В. Чернявський – Київ : Нац. авіац. ун-т, 2008. – 158 с.

Шаповалов В. Ф. Принцип упреждающих реконструкций в архитектуре лечебного комплекса : дис ... на соискание ученой степени канд. архитектуры : 18.00.02. / Шаповалов В. Ф. ; Ленингр. инж.-строит. ин-т. – Ленинград, 1973. – 180 с.

Yu Y. Hospitals / Yasmin Yu – Hong Kong : Design Media Publishing Limited, 2012. – 256 c.

References

Ghocyrydze, Gh. (1970). Modern hospitals abroad. Moscow : Publishing house of literature on construction.

Hnatiuk, L. (2011). Basics of interior design. Kyiv : National Aviation University.

Dunaevsky, A. (1940). Architecture of medical buildings. Moscow : State Architectural Publishing House of the Academy of Architecture of the USSR.

Klipinina, N. (2013). Psychological principles of organization of «helping space» in children’s medical institutions. Moscow: «Gift of Life» Foundation.

Basic laws and principles of aesthetic shaping and their manifestation in architecture and design, (1992). Ekaterinburg : Ural Architectural and Art Institute.

Stepanov, V. (1978). Specialized educational and medical centers. Moscow: Strojizdat.

Cherniavskyi, K. (2008). Psychophysiology of human perception of elements of artistic ceramics in interiors of medical institutions. Kyiv : National Aviation University.

Shapovalov, V. (1973). The principle of pre-emptive reconstruction in the architecture of the medical complex. D.Еd. Leningrad Engin. and Construction Institute.

Yu Y. (2012). Hospitals. Hong Kong: Design Media Publishing Limitеd.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.