КОМПОЗИТОР ЄВГЕН МАГАЛІФ: БІОГРАФІЧНИЙ І ТВОРЧИЙ ЕКСКУРС

Валентина Леонідівна Іванова

Анотація


Мета статті: вивчення творчого доробку композитора Євгена Магаліфа та репрезентація його музичній спільноті України. Методи і завдання дослідження: аналіз наукових джерел про особливості композиторської творчості; вивчення доступних матеріалів про життя і творчість Є. Магаліфа; огляд його музичних творів з позицій доцільності їх використання в концертній і педагогічній діяльності; узагальнення світового музичного досвіду виконання творів для духових інструментів Є. Магаліфа. Наукова новизна: вперше досліджено стилістичні й жанрові пріоритети творчості композитора Є. Магаліфа, а також  здійснено оцінку мистецької цінності його композицій. Висновки. Дослідженням встановлено, що композиції Євгена Магаліфа мають художню цінність, здобули визнання виконавців і шанувальників музики. Його твори є досконалим втіленням традицій сучасної класики та гідні бути представленими в концертній і педагогічній діяльності. Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо як у подальшому вивченні стилістичних і жанрових засад творчості Є. Магаліфа, так і в розвідці нових імен композиторів близького й далекого зарубіжжя.

Ключові слова


композитор Євген Магаліф; композиторська творчість; мистецька спадщина; творчий доробок; музичний твір; музична комунікація; стиль і жанр

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Список використаних джерел

Кошевая, А. (2016). «Евгений Магалиф – Браво, маэстро!» : [Електронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gorozhanka.com/single-post/.../Евгений-Магалиф-БРАВО-МАЭСТРО. – Загл. с экрана. – Дата обращения 20.04.2016.

Кривцун О. А. Психология искусства / О. А. Кривцун. – Москва : Изд-во Литературного ин-та им. А. М. Горького, 2000. – 224 с.

Левчук Л. У творчій лабораторії митця / Л. Левчук. – Київ : Мистецтво, 1978. – 133с.

Криченко О. (2018), «Концерт композитора Евгения Магалифа и оркестра Chesapeake Flute Consort в РКЦ» : [Електронный ресурс]. – Режим доступа: www.russianwashingtonbaltimore.com/.../koncert-kompozitora-evgeniya-magalifa-i- o. – Загл. с экрана. – Дата обращения 22.02.2018.

Максимюк Я. (2017). «Евгений Магалиф: в США я достиг того, о чем и не мечтал // Беседа к юбилею Евгения Магалифа» : [Електронный ресурс]. – Режим доступа: available at: belisrael.info/?p=11258. – Загл. с экрана. – Дата обращения 20.11.2017.

Медушевский В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки / В. В. Медушевский. – Москва : Музыка, 1976. – 253 с.

Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва. Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін / Г. М. Падалка. – Київ : Освіта України, 2008. – 274 с.

Пославський А. О. Специфіка струнно-смичкового інструменталізму у камерних ансамблях композиторів Нової віденської школи : дис. ... канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / А. О. Пославський. – Львів, 2014. – 230 с.

Goodrich A. J. Complete Musical Analysis / A. J. Goodrich. – Chicago: Root & Sons Music, 1889. – 352 р.

Reimer B. Can we understand music of foreign cultures? / В. Reimer // Proceeding of the 21st World Conference on the International Society of Music Education. – Florida, USA, 1994. – Vol. 31. – рр. 227–245.

References

Koshevaya, A. (2016). Evgenii Magalif – Bravo, maestro!, Available at: . [Accessed 20 April 2016]. Title from the screen.

Krivtsun, O.A. (2000). Psychology of Art. Moscow: Maxim Gorky Literature Institute Publishing House.

Levchuk, L. (1978). In the creative laboratory of the artist. Kyiv: Mystetstvo.

Krichenko, O. (2018,). Concert of composer Eugene Magalif and Chesapeake Flute Consort in RCH. Available at: . [Accessed 22 February 2016]. Title from the screen.

Maksimyuk, Ya. (2017). Eugene Magalif: in the United States I achieved what I have never dreamed about. V: A cconversation to the jubilee of Eugene Magalif, Available at: . [Accessed 20 November 2017]. Title from the screen.

Medushevskiy, V.V. (1976). On the regularities and means of artistic influence of music. Moscow : Muzyka.

Padalka, G.M. (2008). Art Pedagogy. Theory and methodology of teaching artistic disciplines. Kyiv: Osvita Ukrainy.

Poslavskiy, A.O. (2014). Specifics of string instrumentalism in chamber ensembles of the New Viennese School composers. D.Ed. Lviv.

Goodrich, A.J. (1989). Complete Musical Analysis. Chicago: Root & Sons Music.

Reimer, B. (1994). Can we understand music of foreign cultures? Proceeding of the 21st World Conference on the International Society of Music Education. Florida, USA.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.