ХУДОЖНЄ ГУТНЕ СКЛО З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»

Андрій Володимирович Кузьменко

Анотація


Здійснено спробу інтерпретації виробів Київського заводу художнього скла з фондів НІЕЗ «Переяслав» як творів мистецтва. На прикладі проаналізованих музейних предметів продемонстровано напрями роботи, техніки та стилі, характерні для творчостікиївських художниківу 1970 – 1980-х рр.

Ключові слова: декоративно-прикладне мистецтво, гутне скло, історія гутного скловиробництва, Київський завод художнього скла, НІЕЗ «Переяслав», фондова колекція, інтерпретація творів мистецтва.

Предпринята попытка интерпретации изделий Киевского завода художественного стекла из фондов НИЭЗ «Переяслав» как произведений искусства. На примере проанализированных музейных предметов продемонстрировано направления работы, техники и стили, характерные для творчества киевских художников в 1970 – 1980-х гг.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, гутное стекло, история художественного стеклоделия, Киевский завод художественного стекла, НИЭЗ «Переяслав», фондовая коллекция, интерпретация произведений искусства.

An attempt of interpretation of products of the Kiev plant of art glass from funds NHER «Pereyaslav» as works of art is made. On the example of the analysed museum subjects it is shown the areas of work, technicians and styles, characteristic for works of the Kiev artists in the 1970s – 1980s.

Key words: arts and crafts, blown glass, blown glass manufacturing history, Kiev plant of art glass,NHER «Pereyaslav»,fund collection, interpretation of works of art.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алеппский П. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским : в 5 т. / Павел Алеппский. – Москва : О-во истор. и древн. рос. при Моск. ун-те, 1896 –1900. – Т. 1 : От Алеппо до земли казаков. – X., 156 с.

Альберт Григорьевич Балабин [Электронный ресурс] / Артхив. – [Б. м.] : Artсhive.com, сор. 2015. – Режим доступа : https://artchive.ru/artists/ 43493~Albert_Grigorevich_Balabin. – (Художники).

Антонович В. Б. О промышленности Юго-западного края в XVIII столетии : Чит. в общ. собр. [Юго-зап.] отд. [Имп. Рус. геогр. о-ва] 12 апр. 1873 г. / [Соч.] Д. чл. В. Б. Антоновича / Антонович В. Б. : Унив. тип., 1873. – 13 с.

Виногродська Л. І. До історії керамічного та скляного виробництва на Україні у XIV – XVIII ст. / Виногродська Л. І. // Археологія. – Київ, 1997. – № 2. – С. 129–140.

Виставка художнього скла Володимира Затинайка [Електронний ресурс] / Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» ; Богдан Гдаль. – [К.], 2011– . – Режим доступу : http://honchar.org.ua/events/vystavka-hudozhnoho-skla-volodymyra-zatynajka. – Загол. з екрану.

Голембовская (Болзан) Светлана Владиславовна [Электронный ресурс] / Artru.info. –СПб., 2015– . – Режим доступа : http://artru.info/ar/bio/5828/.

Гутники-склярі вибралися зі своїх майстерень [Електронний ресурс] / Високий Замок. Щоденна газета online. – Львів, 2013. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/photo/578-hutnyky-skliari-vybralysiazi- svoikh-maisteren.

Аверков Павло Петрович [Електронний ресурс] : Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації / Ізборник. – [Україна], 2008. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/shevchenko/slovn03.htm.

Коваль В. Вместо предисловия (попытка классификации бутылок) / В. Коваль // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. ст. – Київ : ХІК, 2005. – Вип. 14. – С. 288–309.

Корнієнко Н. І. Київський завод художнього скла [Електронний ресурс] / Н. І. Корнієнко ; Журнал ukr.sovfarfor. – [Україна] : ukr.sovfarfor, [2015]. – Режим доступу до журн. : http://ukr.sovfarfor.com/dekorativnoprikladne- mistectvo/sklo-krishtal/87-kivskij-zavod-hudozhnogo-skla.html. – Загол. з екрану.

Корнієнко Н. І. Сучасне українське декоративне мистецтво [Зображ. матеріал] : альбом / Корнієнко Н. І. – Київ : Мистецтво, 1976. – 2 с. – 23 арк.

Курдина Ю. Західноукраїнське гутництво як складова частина європейського склови робництва / Юлія Курдина // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2013. – С. 190–195.

Курдина Ю. Роль унівської лісової гути в розвитку гутництва на західноукраїнських землях (остання третина ХV – перша половина ХVІІІ ст.) [Текст] / Ю. Курдина // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 8–13.

Лидия Мефодиевна Митяева (Пахарева) [Электронный ресурс] / Артхив. – [Б. м.] : Artсhive.com, сор. 2015– . – Режим доступа : https://artchive.ru/artists/ 46662~Lidija_Mefodievna_Mitjaeva_(Pakhareva).

Мартинюк С. Давнє скло в Україні [Текст] / Мартинюк С. // Скло України. – Київ : Світ успіху, 2004. – С. 176–196.

Модзалевський В. Гути на Чернігівщині / В. Модзалевський ; за ред. та передм. акад. М. Біляшівського. – Київ : Друкарня УАН, 1926. – 193 с.

Петрякова Ф. С. Сучасне українське художнє скло [Зображ. матеріал] : альбом / авт. вступ. ст. В. А. Щербак. – Київ : Мистецтво, 1980. – 214 с. : іл.

Петрякова Ф. С. Українське гутне скло / Ф. С. Петрякова ; [відп. ред. А. Ф. Будзан]. – К. : Наук. думка, 1975. – 159 с. : іл. – Бібліогр.: с. 141–147.

Рожанківський В. Скляне гутництво на Україні в XVI – XVII ст. / В. Рожанківський / Рожанківський В. // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. – Т. 4. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – С. 81–99.

Рожанківський В. Ф. Українське художнє скло / В. Ф. Рожанківський ; Л. В. Долинський. – К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – 151 с.

Рожанківський В. Ф. Українське художнє скло / Рожанківський В. Ф. – Київ : АН УРСР, 1959. – 152 с.

Семенів І. Гутне скло – дівоча справа? [Електронний ресурс] / АРАТТА. Український національний портал. 2006-2015. – [Україна] : АРАТТА, 2006– . – Режим доступу : http://www.aratta-ukraine.com/ news_ua.php?id=1434.

Сікорський М. І. Склоробна майстерня ІХ ст. у Переяславі- Хмельницькому / Сікорський М. І. // Дослідження з слов’яно-руської археології. – Київ : Наукова думка, 1976. – С. 146–150.

Сміян Сусанна Костянтинівна [Електронний ресурс] / КОНСХУ. – К., сор. 2015. – Режим доступу : http://konshu.org/section/decor/smiyansusana. html.

Сом-Сердюкова О. М. Геншке Володимир Миколайович [Електронний ресурс] / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – К., 2006 – Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29095.

Сом-Сердюкова О. М. Затинайко Володимир Тихонович [Електронний ресурс] / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ, 2010. – Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles. php?id=15713.

Сом-Сердюкова О. М. Тенденції розвитку київської школи художнього скла 1950 – 1990-х років : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : спец. 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво» / Олена Миколаївна Сом-Сердюкова. – Львів, 2000. – 18 с.

Сусанна Константиновна Смеян [Электронный ресурс] / Артхив. – [Б. м.] : Artсhive.com, сор. 2015. – Режим доступа : https://artchive.ru/artists/67659~Susanna_Konstantinovna_Smejan.

Фур Р. Міжнародні симпозіуми гутного скла у Львові: література та джерела [Тест] / Р. Фур // Народознавчі зошити. – № 6. – 2011. – С. 1025–1030.

Ханко О. В. Гутне скло ХVII–ХVІІІ століть з Полтави [Текст] / О. В. Ханко // Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава : Археологія, 2001. – № 2 (10). – Археологія козацької доби. – С. 125–127.

Харитонова О. В. Скло козацьких пам’яток України XVII–XVIII ст. : джерелознавчий аспект [Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.06 / Олена Вікторівна Харитонова. – Д., 2010. – 19 с.

Харитонова О. В. Українське гутне скло як об’єкт дослідження у вітчизняній історіографії [Текст] / О. В. Харитонова // Музейний вісник. – Запоріжжя : Дике Поле, 2008 – С. 143–149.

Хвойка В. В. Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторические времена [Текст] / Хвойка В. В. – Київ : Ін-т археології НАНУ, 2008. – 158, [2] с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.