ДОЛЯ УЧНІВ ЛЕСЯ КУРБАСА, ЯКІ ПЕРЕЙШЛИ З ТЕАТРУ ДО КІНЕМАТОГРАФА (ДР. ПОЛ. 30-Х РР. ХХ СТ.)

Олександр Вікторович Безручко

Анотація


У цій статті досліджено життєвий і творчий шлях у 30-х рр. ХХ ст. учнів Леся Курбаса по мистецькому об’єднанню «Березіль», які перейшли працювати з театру до кінематографа – Гната Ігнатовича, Фавста Лопатинського, Бориса Балабана, Степана Шагайду, Йосипа Гірняка, Олександра Іщенка. Проаналізовано причини такого переходу, наведено список кіноакторських і кінорежисерських робіт.

Ключові слова: Лесь Курбас, кінематограф, театр, «Березіль», Гнат Ігнатович, Фавст Лопатинський, Борис Балабан, Степан Шагайда, Йосип Гірняк, Олександр Іщенко, Київська кіностудія художніх фільмів.

В этой статье исследован жизненный и творческий путь в 30-х гг. ХХ ст. учеников Леся Курбаса по художественному объединению «Березоль», которые перешли работать из театра в кинематограф – Игната Игнатовича, Фавста Лопатинского, Бориса Балабана, Степана Шагайду, Иосифа Гирняка, Александра Ищенко. Проанализированы причины такого перехода, приведен список киноактерских и кинорежиссерских работ.

Ключевые слова: Лесь Курбас, кинематограф, театр, «Березоль», Игнат Игнатович, Фавст Лопатинский, Борис Балабан, Степан Шагайда, Иосиф Гирняк, Александр Ищенко, Киевская киностудия художественных фильмов.

In this article investigational vital and creative way in 30th of ХХ of century of students of Les Kurbas on the artistic association of «Berezil», which passed to work from a theatre in the cinema – Gnat Ignatovich, Favst Lopatinskiy, Boris Balaban, Stepan Shagayda, Joseph Girnak, Oleksandr Ishenko. The author analysed the reasons of such transition, brought the list over of cinemaactor and stagedirector works.

Key words: Les Kurbas, cinema, theatre, «Berezil», Gnat Ignatovich, Favst Lopatinskiy, Boris Balaban, Stepan Shagayda, Joseph Girnak, Oleksandr Ishenko, Kyiv film studio of feature films.


Повний текст:

PDF

Посилання


Брати Мур. Хто такий Ігнатович? / Брати Мур // За більшовицький фільм. – 1937. – 28 вересня.

Брюховецька Л. Лесь Курбас і українське кіно / Брюховецька Л. І. // Життя і творчість Леся Курбаса. В рецепції українського театрознавства : зб. статей / Упоряд., наук. ред. Б. Козак ; уклад. Л. Пугач, В. Труш, Є. Чирук. – Львів; Київ; Харків : Літопис, 2012 . – С. 277–289.

Веселовська Г. І. Дванадцять вистав Леся Курбаса : навч. посіб. для вищих навчальних закладів культури і мистецтв / Г. І. Веселовська. – Київ : ДЦТМ ім. Леся Курбаса, 2005. – 316 с.

Войшило В. «Кар’єра» Б. Тягна / Войшило В. // За більшовицький фільм. – 1937. – 28 вересня.

Гірняк Й. З Остапом Вишнею в таборах / Гірняк Й. // Україна. – № 44. – 1989. – С. 18–19.

Грудына Д. Против «курбасовщины» в театре / Грудына Д. // Театр и драматургия. – 1934. – № 6. – С. 33–35.

Єрмакова Н. П. Березільська культура : історія, досвід / Наталя Петрівна Єрмакова ; Нац. акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. – Київ : Фенікс, 2012. – 512 с.

Жукова А. Недоспівана пісня / Жукова А. // Новини кіноекрану. – 1990. – № 11. – С. 2.

Ігнатович О. У полі світла / Ігнатович О. // Ігнатович Г. Г. Від гасниці до рампи: нариси з історії театру на Закарпатті. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 291–306.

К двадцатилетию ВЧК-ОГПУ-НКВД : [ред. ст.] // Кино. – 1937. – 22 декабря.

Кісін В. Кілька необов’язкових штрихів до портретів Леся Курбаса та його учня Михайла Верхацького / Віктор Кісін // Михайло Верхацький. 100 / упоряд. М. Лабінський. – Київ : Проза, 2004. – С. 182–190.

Корнієнко Н. М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього / Неллі Миколаївна Корнієнко. – Київ : Либідь, 2007. – 328 с.

Корниенко Н. Н. Режиссерское искусство Леся Курбаса. Реконструкция (1887 –1937) / Корниенко Н. Н. – Киев : Гос. центр театр. искусства им. Леся Курбаса, 2005. – 393 с.

Кузякіна Н. Олександр Довженко та Лесь Курбас / Наталія Кузякіна // Життя і творчість Леся Курбаса. В рецепції українського театрознавства : збірник статей / Упоряд., наук. ред. Б. Козак ; уклад. Л. Пугач, В. Труш, Є. Чирук. – Львів; Київ; Харків : Літопис, 2012 . – С. 290–300.

Макарик І. Перетворення Шекспіра : Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років / Макарик І. ; [пер. з англ. : М. Климчук. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 348 с.

Михайло Верхацький. 100 / упоряд. М. Лабінський. – Київ : Проза, 2004. – 240 с.

О задачах, вытекающих из образования Управления по делам кинематографии при СНК УССР // Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 70. – Спр. 282.

Очистити студію від ворожих недобитків : [ред. ст.] // За більшовицький фільм. – 1937. ? 28 вересня.

Семенов Д. Буржуазные националисты в украинском кино / Семенов Д., Бродский Б., Каневский Б. // Кино. – 1937. – 4 октября.

Танюк Лесь. Талан і талант Леся Курбаса / Лесь Танюк ; М-во культури і туризму України, Держ. центр театр. мистец. ім. Л. Курбаса, Нац. опера України. – Київ, 2007. – 44 с.

Токарь Х. Десять лет «Березілля» / Токарь Х. // Советское искусство. – 1933. – № 12 (119). – С. 3.

Францева Н. Доля однієї школи / Францева Н. // Новини кіноекрана. –1990. – № 5. – С. 10.

ЦДАГО Украни. – Ф. 263. – Оп. 1. – Спр. 48517.

ЦДАГО України. – Ф. 263. – Оп.1. – Спр. 56034.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.